İş İlanları Genel Güncel

2021 Mersin Büyükşehir Belediyesi; Memur, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis 20 Memur Alacak

2021 Mersin Büyükşehir Belediyesi; Memur, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis 20 Memur Alacak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılan açıklamada bünyesinde Memur, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis 20 personel alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan..

2021 Mersin Büyükşehir Belediyesi; Memur, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis 20 Memur Alacak

2021 Mersin Büyükşehir Belediyesi; Memur, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis 20 Memur Alacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılan açıklamada bünyesinde Memur, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis 20 personel alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Mersin  Su  ve  Kanalizasyon  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet Memurları   Kanunu’na   tabi   olarak   istihdam   edilmek   üzere;   “Mahalli   İdarelere   İlk   Defa Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama  Yönetmeliği”  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı,  sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

S.
No
Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
1 Memur GİH 8 1 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan
2 Memur GİH 10 4 İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans Lisans programlarının birinden
mezun olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan
3 Bilgisayar İşletmeni GİH 10 5 Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip
olmak.
Erkek/ Kadın P93 En az 75
Puan
4 Mühendis TH 5 2 Harita Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan
5 Mühendis TH 5 1 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan
6 Mühendis TH 5 1 Üniversitelerin Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan
7 Mühendis TH 5 1 Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan
8 Mühendis TH 5 4 Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan
9 Mühendis TH 5 1 Üniversitelerin Orman Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Genel   Müdürlüğümüzün   yukarıda   belirtilen   boş   memur   kadroları   için   yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara  sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a)  İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibari  ile  öğrenim  şartını taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  Ön  Lisans  2020-KPSS  P93  ve  Lisans  2020-KPSS  P3 türünde   Kamu   Personeli   Seçme   Sınavından   (KPSS)   alım   yapılacak   unvanların   karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek  veya  bilgisayara  ilişkin  konularda  kurumlarca  açılan  en  az  60  saatlik  hizmet  içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.
ç)  Mühendis  kadrolarına  başvuracak  adaylar  için;  13.10.1983  Tarihli  ve  2918  sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya kurumumuz internet sayfasından (www.meski.gov.tr) temin edilebilecektir.
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
3.  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
4.  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
5.  KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası  veya  mezun  olduğu  okulda  bilgisayar  dersi  gördüğüne  dair  transkript  belgesi  veya bilgisayara  ilişkin  konularda  kurumlarca  açılan  en  az  60  saatlik  hizmet  içi  eğitimlere  katılıp başarılı  olduğunu  gösterir  belgenin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
9. Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  adaylar  tarafından  getirilecek  sürücü  belgesi  suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),
10. 3 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),
11. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe.

 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a) Başvurular 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli  taahhütlü  posta  yoluyla;  MESKİ  Genel  Müdürlüğü,  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Dairesi Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No: 99 Akdeniz/MERSİN adresine veya insankaynaklari@meski.gov.tr adresine göndererek yapabileceklerdir.
b) Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
c)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a)  Genel  Müdürlüğümüzce  adayların  T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının uyumunu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak  üzere  atama  yapılacak  her  bir  unvan  için  boş  kadro  sayısının  beş  katı  oranında  aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b)  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
c)  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların    değerlendirilmesini    müteakip    idaremizin    www.meski.gov.tr    resmi    internet sayfasından 17.08.2021 tarihinde ilan edilecektir.
ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara idaremizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri  ile sınav  yeri  ve  tarihinin bulunduğu  “Sınav Giriş  Belgesi’’ gönderilecektir.  Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.
e)   Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   veya   postanın ulaşmamasından MESKİ Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamayacaktır.
f)    Sınava    katılma    hakkı    elde    edemeyen    adaylara    herhangi    bir    bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü  sınav;  MESKİ  Genel  Müdürlüğü  ana  hizmet  binasında  01.09.2021  günü  Saat 09:00’da yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat Konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda  Değerlendirme;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılâp Tarihi,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu  ve  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat konularında  15’er  puan,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  ve   uygulamalı  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı;  İdaremiz  tarafından  yapılan  sözlü  sınav  puanı  ile KPSS   puanının   aritmetik   ortalaması   alınmak   suretiyle   belirlenecek   ve   idaremizin   internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri idaremizin www.meski.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   Sınav   sonunda  personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilecek  ve  bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemeyeceklerdir.   Ayrıca   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   da   suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  idaremizin  internet  adresinde ilanından  itibaren  yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

 

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 15 Haziran 2021
• Son Başvuru Tarihi : 06.08.2021

 

 

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL