2021 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU İLANI

2021 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ  BAŞVURU İLANI
Yayınlama: 26.02.2021
53
A+
A-

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde
istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008
tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi
İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (4) sözleşmeli bilişim personeli temini
yapılacaktır.
b. Sözleşmeli Bilişim Personeli olarak göreve başlayacak olan personele 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin tavan
ücretinin iki katı maaş ödemesi yapılacaktır. Görev yeri Ankara’dır.
 
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak,
c. Müracaat tarihinin son günü olan 11 Mart 2021 tarihi itibariyle (internetten yapılan
başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine
göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından
emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
h. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3. ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
a. Tablo-1’de ilân edilen unvan için, unvanın karşısında belirtilen “personelde aranan nitelikler”
bölümündeki temel niteliklerini sağlamak, (“personelde aranan nitelikler” bölümündeki “tercih
sebepleri” ise değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.),
b. Fakültelerin 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak veya fakültelerin 4 yıllık mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, eğitim
ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik,
Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.
(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin
hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü
maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
ç. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak
öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun
olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden
alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs
katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.),
d. ‘‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük hakları ve diğer
kuralları kabul etmek,
e. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem
çözme yeteneklerine sahip olmak,
f. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
g. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
ğ. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
h. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak, YDS veya
Yükseköğretim Kurulunca YDS dengi sınavlardan puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
YDS puanı (0) olarak dikkate alınır,
ı. KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, belirtilen kontenjanın on katına kadar aday
ile son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı “Uygulamalı
Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı’’na çağrılacaktır. [(Sınavın icra edileceği tarih dikkate alınarak
KPSS puanı 2 yıl (2019, 2020), YDS puanı 5 yıl (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) geçerlidir.)].
4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI
a. Başvurular; 25 Şubat 2021 günü başlayıp, 11 Mart 2021 günü saat 16.00’da sona erecek
şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla
yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır,
b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına
olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir,
ç. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-
Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C.
kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır,
d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş
yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır.),
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek
veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu
numarası girilmesi zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlanana
kadar aktif olması gerekmektedir.),
Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı”
şeklinde girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını veya geçici
mezuniyet belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak
veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; hangi
bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme
yapacaklardır.],
(5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi,
(6) Askerlik durumunun girilmesi,
(7) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
(8) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan ‘‘Yaş
Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,
(9) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı“ olarak varsa
aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. [Belgeye dayalı yabancı dil sınavı
yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi
zorunludur.],
(10) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuğu olan adayların “Diğer
Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim
olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),
(11) Sözleşmeli bilişim personeli temini için aranan özel şartlar ile Tablo-1’deki niteliklere
ilişkin belgelerin “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur.
e. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’
kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2021 Jandarma Genel Komutanlığı
Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci
başlatılacaktır.
f. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve
adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum
ve onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav
şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.
g. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından
‘‘2021 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini” başvurusunda tercih
yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır.
İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.
ğ. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir.
Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı
alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak iki nüsha
sınava getirilecektir.
h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından
saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak
değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya
güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek
başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil
bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve
adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.
ı. Başvuru bilgileri (h) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde
değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden
değerlendirmesi yapılacaktır.
i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları
karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple
adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında
ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir
Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun
olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş
kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir
 
 
2021 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU İLANI GÖRMEK İÇİN TIKLA
 
 
 
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.