Güncel Genel İş İlanları SonDakika

2021 Yılında Jandarma Genel Komutanlığı (MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ SUBAY) TEMİN EDİLECEK ,BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

2021 Yılında Jandarma Genel Komutanlığı (MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ SUBAY) TEMİN EDİLECEK , peki başvuru şartları ve tarihleri ne zaman kimler başvuru yapabilecek detaylar haberimiz de .   BAŞVURU ŞARTLARI  a…

2021 Yılında Jandarma Genel Komutanlığı (MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ SUBAY) TEMİN EDİLECEK ,BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

2021 Yılında Jandarma Genel Komutanlığı (MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ SUBAY) TEMİN EDİLECEK , peki başvuru şartları ve tarihleri ne zaman kimler başvuru yapabilecek detaylar haberimiz de .

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

a. Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans
programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek
durumda olmak,
(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu
belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme
yüklemek,
(5) Adaylar tarafından;
(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların
2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65
puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış
olmak,
(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS
ve ALES şartı bulunmamaktadır.
(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında
yapılan KPSS’de; Hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020 yıllarında
yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
(ç) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşında 2019-2020 yıllarında
yapılan KPSS’de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020
yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(d) Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713
Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini
almış olmak,
(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar
başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden
adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini
tamamlayan adaylar için geçerlidir.),
(c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları
taşımak ve;
(a) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı
Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur”
kararlı sağlık kurulu raporu almak,
(b) Hukuk branşı için ise Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde EK-D değerlendirme
çizelgesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve
astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş
belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun
“Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
(9) Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ayrıca;
(a) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

 

 

(b) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay
adayları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen
nitelikleri haiz olmak,
(c) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip
olmak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmek,
(10) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak,
genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği
materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle,
hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan
dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 

(11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu
suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(12) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,
(13) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya
görüyor olmamak,
(14) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(15) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim
gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir
nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim
Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız
olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
(16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak
görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
(17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

 

(18) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına
üye olmadığına dair beyan sunmak,
(19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
(20) Hamile olmamak

NOT : 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının
anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa
öğrencilikleri sona erdirilir.
2. Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2’nci maddede
belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

internet adresi
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet
kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.
c. Başvurular; 17 Şubat 2021 günü başlayıp, 28 Şubat 2021 günü saat 23.59’da sona
erecektir.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne
e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet
bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş
yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır),
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek
veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu
numarası girilmesi zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar
aktif olması gerekmektedir.),

 

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye
Dayalı” şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini “Belgeye Dayalı” olarak
yükleyecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrenciler
öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise
denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye
dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1’inci maddedeki hangi bölüme
denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “Bölüm Adı” kısmına o bölümü seçerek
yükleme yapacaklardır.]
(5) Beden Eğitimi Öğretmenliği branşına başvuracak adaylardan;

(5) Beden Eğitimi Öğretmenliği branşına başvuracak adaylardan;
– Antrenörlük,
– Antrenörlük Eğitimi / Öğretmenliği,
– Beden Eğitimi ve Spor,

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
– Rekreasyon,
– Spor Bilimleri,
– Spor Bilimleri ve Teknolojisi,
– Spor Yöneticiliği,
– Spor Yönetimi bölümlerinden mezun olan adayların Pedagojik Formasyon
Sertifikası/Belgesine sahip olması gerekmektedir. Adaylar sisteme Pedagojik Formasyon
Sertifikası/Belgesini yüklemek zorundadır.
Aday başvuru yaparken, e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemine kendisine ait
T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapacaktır. Açılan ekrandaki “Profil Bilgilerim”
altında bulunan “Diğer Bilgi/Belgelerim” bölümüne tıklayarak aktif hale getirdikten sonra “Belge
Ekle” başlığı altındaki “Belge Türünü Seçiniz” kısmından “Pedagojik Formasyon
Sertifikası/Belgesi”ni seçerek belge yükleme bölümüne, almış olduğu Pedagojik Formasyon
Sertifikası/Belgesini yükleyerek başvurusuna devam edecektir.
Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesini yüklemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.
(6) Sözleşmeli olarak temin edilecek branşlar için KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den
sorgula” ile yüklenmesi (2019-2020 yılı KPSS P3 puanı),
(7) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşı için KPSS sınav bilgilerinin
“ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi (2019-2020 yılı KPSS P4 puanı),
(8) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşı için KPSS sınav bilgilerinin
“ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi (2019-2020 yılı KPSS P3 puanı),
(9) ALES sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi (2019-2020 yılı EA
puanı),
(10) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
(11) Şehit ve malul eş ve çocuklarından başvuru yapacak adayların ise ‘‘Diğer
Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan onaylı ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak
veya resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik ve malul belgesinin Kurum veya Valilik onaylı veya
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713
Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar), işlemlerinin yapılması
zorunludur. Adaylar sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir.

 

e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilgi ve
belgelerinin girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden yapabilecektir.
(1) “Yabancı Dil Bilgilerim” kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı”
olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.(Belgeye dayalı yabancı dil
sınavı yüklenmesi durumunda, sınav sonuç belgesi taranmış olarak veya resim olarak yüklenecektir.)
(2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;
(a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,
(b) Sürücü belgesi,
(c) Çalışma süresi belgesi,
(ç) Sertifika belgesi,
(d) Hizmet belgesi,

(e) Gemi Adamı belgesi,
(f) Sporcu lisans belgesi,
(g) Mesleki yeterlilik belgesi,
(ğ) Mahalli lisan belgesi,
(h) Şehit gazi yakınlık belgesi,
(ı) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası
(i) Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesi
(j) Diğer Belgeler
seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak)
sisteme yükleyebileceklerdir.
f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra
‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2021 Yılı Jandarma
Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini’’ sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna
basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.
g. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak
ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılarak branş seçimi
kısmına geçilecektir. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından
bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.
ğ. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar
tarafından durumlarına uygun en fazla iki tercih seçilerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna
basılarak başvuru tamamlanacaktır.

 

(ADAYLARIN EN FAZLA İKİ TERCİH HAKKI
BULANMAKTA OLUP, ADAYLAR TEK TERCİH DE YAPABİLİRLER. İKİ TERCİH
YAPAN ADAYLAR İÇİN; BU İKİ TERCİHİNDEN BİRİSİNİN JANDARMA ERKEK VEYA
JANDARMA KADIN BRANŞI OLMASI ZORUNLUDUR. İKİ TERCİH YAPAN ADAYIN
HER İKİ TERCİHİ İÇİN DE ŞARTLARI TAŞIMASI HALİNDE İLK TERCİHİ, İLK
TERCİHİ İÇİN ŞARTLARI TAŞIMAMASI DURUMUNDA İSE, ADAYIN İKİNCİ TERCİHİ
ŞARTLARI TAŞIMASI DURUMUNDA DİKKATE ALINACAKTIR. BAŞVURU YAPAN
ADAYLARDAN ŞARTLARI TAŞIYANLAR TEK BRANŞTAN SEÇME SINAVINA
ÇAĞIRILACAKTIR.) ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basıldıktan sonra ekrana ‘‘Aday Bilgi
Formu’’ gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilecek ve iki
nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı
olarak iki nüsha sınavlara getirilecektir.
h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından
saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak
değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya
güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek,
başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri
değiştirilse veya güncellense dahi başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler
üzerinden yapılacaktır.
ı. Başvuru bilgileri (h) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde
değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

(e) Gemi Adamı belgesi,
(f) Sporcu lisans belgesi,
(g) Mesleki yeterlilik belgesi,
(ğ) Mahalli lisan belgesi,
(h) Şehit gazi yakınlık belgesi,
(ı) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası
(i) Pedagojik Formasyon Sertifikası/Belgesi
(j) Diğer Belgeler
seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak)
sisteme yükleyebileceklerdir.
f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra
‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2021 Yılı Jandarma
Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini’’ sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna
basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.
g. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak
ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılarak branş seçimi
kısmına geçilecektir. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından
bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.
ğ. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar
tarafından durumlarına uygun en fazla iki tercih seçilerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna
basılarak başvuru tamamlanacaktır. (ADAYLARIN EN FAZLA İKİ TERCİH HAKKI
BULANMAKTA OLUP, ADAYLAR TEK TERCİH DE YAPABİLİRLER. İKİ TERCİH
YAPAN ADAYLAR İÇİN; BU İKİ TERCİHİNDEN BİRİSİNİN JANDARMA ERKEK VEYA
JANDARMA KADIN BRANŞI OLMASI ZORUNLUDUR. İKİ TERCİH YAPAN ADAYIN
HER İKİ TERCİHİ İÇİN DE ŞARTLARI TAŞIMASI HALİNDE İLK TERCİHİ, İLK
TERCİHİ İÇİN ŞARTLARI TAŞIMAMASI DURUMUNDA İSE, ADAYIN İKİNCİ TERCİHİ
ŞARTLARI TAŞIMASI DURUMUNDA DİKKATE ALINACAKTIR. BAŞVURU YAPAN
ADAYLARDAN ŞARTLARI TAŞIYANLAR TEK BRANŞTAN SEÇME SINAVINA
ÇAĞIRILACAKTIR.) ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basıldıktan sonra ekrana ‘‘Aday Bilgi
Formu’’ gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilecek ve iki
nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı
olarak iki nüsha sınavlara getirilecektir.
h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından
saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak
değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya
güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek,
başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri
değiştirilse veya güncellense dahi başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler
üzerinden yapılacaktır.
ı. Başvuru bilgileri (h) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde
değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi

 

i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları
karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu
sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler
sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz
etmektedir.
j. Sisteme girilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına
uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday
elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal
edilecektir. Bu kapsamda “Belgeye Dayalı” olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı
olması gerekmektedir.
k. Temin Merkezince aday tarafından verilen bilgilerin doğrulanmasının yapılamaması veya
ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
l. Sürücü belgesi, spor dalında sertifika, yabancı dil sertifikası vb. belgelere sahip olan
adaylar, ayrıca bu belgeleri de sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.
m. Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :
a. Adaylar Başvuru Sıralamaya Esas Puanına (KPSS notunun %70’i, ALES notunun %30’u)
göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı aday, KPSS ve
ALES puanı istenmeyen Tabip ve Diş Tabibi branşlarına müracaat eden tüm adaylar sınavlara
çağrılacaktır.
b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav
merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında
‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir

 

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 17 Şubat 2021 günü başlayıp, 28 Şubat 2021 günü saat 23.59’da sona erecek.

 

 

 

 

*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL