Adalet Bakanlığı ” İcra Katibi ve Ceza Ve. Tevkifevleri Genel müdürlüğü Personel Alımı

Adalet Bakanlığı ” İcra Katibi ve Ceza Ve. Tevkifevleri Genel müdürlüğü Personel Alımı

 
 
 
 

ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5358 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM SINAV İLANI

 
Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;
1. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı,
çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı
tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî
sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.);
teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve
sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava
müracaat edebilecektir.)
h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Özel şartlar:
a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az
olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az
olmaması gerekmektedir.)
b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek
yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek
liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile
diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı
veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına
sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo
veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler
arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura
yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek
elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan
kelime yazmak,
4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne
sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile
kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu
işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla
olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini
seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)
c) Sözleşmeli sağlık teknikeri pozisyonlarına başvurabilmek için;
22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık
Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde yer
alan görev tanımlarında belirtilen “Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri” alt başlığı
altında yer alan görevleri ceza infaz kurumunda yürütmek üzere;
1) En az ön lisans ve dengi okul mezunu olmak( Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için
KPSSP93 puanı ile başvuru yapılabilecektir.),
2) Yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bakımı veya yaşlı hizmetleri bakımı ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
ç) Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında
tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.
d) Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
e) Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve
29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak)
f) Sözleşmeli destek personeli (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi
sertifika istenmeyecektir.)
2) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği
kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-
devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
g) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2)Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun
olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu
esnasında sisteme yükleyecektir.)
B. Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:
a) Ortak Belgeler
1) Güvenlik Soruşturması Formu,
2) Sağlık Beyanı Formu,
3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır.
Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.
Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),
b) Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler
1) Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için;
-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
-Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza infaz kurumu
kâtipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim
kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
 
 
2) Sözleşmeli destek personeli (şoför);
– Sürücü belgesi, (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)
3) Sözleşmeli destek personeli (aşçı);
-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli
Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya
dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen
öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan istenilecektir.),
-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge.
4) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci);
-Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun
olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika.
C. Başvuru tarihleri: Başvurular 23.02.2021 günü başlayıp, 12.03.2021 günü saat 23.59’da sona
erecektir.
D. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde
23.02.2021 tarihinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının
yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona
başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler
kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve koruma
memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya
gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya
farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.
Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru
Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta
sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
E. İnfaz ve koruma memuru boy-kilo ölçümü ile ceza infaz kurumu kâtibi uygulamalı sınavına
çağrılacak adayların ilanı:
-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi
sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının
20 (yirmi) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı
sınava alınacaktır.
– İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan
puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı
kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı boy-kilo ölçümüne alınacaktır.
F. Sözlü/Uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi:
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili
Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi
 
internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca
bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde
yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından
doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen
kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların
tamamı sözlü sınava alınacaktır.
-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu
için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan
adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

TÜM İLANLAR

 
5358 bin Ceza ve Tevkifevleri Genel Mdürülüğü ilanı için Tıklayabilirsiniz
814 SÖZLEŞMELİ İCRA KATİBİ ALIMI İÇİN TIKLA
 
ADALET BAKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ ve MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı Personel İstihdamı ilanı
 
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.