Adalet Bakanlığı İşkur ‘dan 1500 Sürekli İşçi Alımı Başladı

Adalet bakanlığı işkur sayfası üzerinden 1500 sürekli personel alımı için ilan paylaştı kura çekimi işe yapılacak olan ilanda kimler başvuru yapabilir başvuru son tarihi son kamu haber haberimizde…    ..

Adalet Bakanlığı İşkur ‘dan 1500 Sürekli İşçi Alımı Başladı

Adalet bakanlığı işkur sayfası üzerinden 1500 sürekli personel alımı için ilan paylaştı kura çekimi işe yapılacak olan ilanda kimler başvuru yapabilir başvuru son tarihi son kamu haber haberimizde…

 

 

155 TEMİZ GÖREVLİSİ İÇİN GENEL ŞARTLAR 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak,
3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış
olmak,
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç
edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,
6) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
7) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak,
8) İlan edilen listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecektir. Birden fazla il için başvuru
yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 tarihleri
arasında online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

 

1.287 TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANI

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden
ihraç edilmemiş olmak,
6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden
fazla işyeri(İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir
başvurusu kabul edilmeyecektir.
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan
adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri
gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir.

 

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

NOT :Tıkladıktan sonra açılan İŞKUR sayfasında İŞYERİ TÜRÜ (kamu) yazıp ARA butonuna. Tıkla başvuru yapabilirsiniz

ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1.En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.
2.İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar
müracaat edebilecektir.)

 

58 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Genel Şartlar
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını bitirmemiş olmak,
3. İlan tarihi itibarıyla askerlik ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
veya tecilli olmak,
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
b) Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın
gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından
mahkûm olmamak,
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak,
8. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
9. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru
yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
10. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılmak istenilen kadronun bulunduğu ilde ikamet ediyor olmak,
11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci
maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine, tek
başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim
süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
13. İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, sınav ve iş başvuru sürecinin her
aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
14. İlan tarihi itibarıyla ilanda belirlenen öğrenim durumundan mezun olmak,
15. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan unvanın gerektirdiği genel ve özel şartlara haiz olmak gerekmektedir.
16. İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı
sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmeleri kurum tarafından fesih edilebilir.
17. Personel, ihtiyaç halinde ilanı veren kurumun diğer birimlerde de görevlendirebilir.

Özel Şartlar

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1.İlan tarihi itibarıyla en az ilköğretim mezunu olmak,
2.İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir),
3.Sağlık durumu yönünden:
Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına
dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık
kurulu raporu ile belgelemek.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1.Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021 – 08/03/2021 tarihleri arasında online
olarak yapılacaktır. (Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
2.Her bir aday İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanan listedeki sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapacaktır. Birden
fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL