Anadolu Üniversitesi İŞKUR İle Engelli ve Eski Hükümlü 27 İşçi Alacak

Anadolu Üniversitesi İŞKUR İle Engelli ve Eski Hükümlü 27 İşçi Alacak
Yayınlama: 26.01.2022
35
A+
A-

Anadolu Üniversitesi İŞKUR İle Engelli ve Eski Hükümlü 27 İşçi Alacak

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 27 kişi işkur üzerinden personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
Anadolu Üniversitesi ve bağlı birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 4857 sayılı
İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile Ortaöğretim mezunları için Noter Kurası ve
Sözlü Sınav, Lisans ve Ön lisans mezunları için E-KPSS Puanı ve Sözlü Sınav yöntemiyle 5 (beş)
Engelli İşçi ve ayrıca Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde
Yaralanan 27 (yirmi yedi) işçi Noter Kurası ve Sözlü Sınav yöntemiyle alınacaktır.
• Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde
Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya https://www.iskur.gov.tr/
internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
• Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı
sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece
sonlandırılabilecektir.
• Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu vb.
koşulları taşıyıp taşımadıklarını sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna
ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar
nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dâhil edilecektir.
• Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların,
belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını
taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden
atama yapılacaktır.
 

A- GENEL ŞARTLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve Özel Şartlarda belirtilen yaş şartlarını
doldurmamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca Arşiv Araştırması olumlu
sonuçlanmak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış
olmak.
7. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması.
8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)
9. İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle
sahip olmak.
10. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
11. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
12. Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 16. maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek
kişileri; Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile
belirlenir.’’ hükmü uyarınca Üniversitemiz tarafından yapılacak işçi alımında kura sonrası
sadece sözlü sınav yöntemi kullanılarak sınav yapılacaktır.
14. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan
engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.
15. Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir meslek koluna başvurabilir.
16. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında
reddedilebilecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Talep şartlarını taşıyan adaylar, 24.01.2022 – 28.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR Eskişehir il
müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet
adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru
yapabileceklerdir.
 

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır.
Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
• Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip
olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın
isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.
• Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır.
• Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi
Üniversitemizin internet sitesinde (https://www.anadolu.edu.tr/duyurular) duyurulur. Bu
duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmaz.
• Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş,
genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri
alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden
değerlendirileceklerdir.
• Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak
suretiyle bildirim yapılacaktır.
• Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve açık iş
sayısının iki katı sayıda yedek aday belirlenecektir.
• Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
• Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet
sitesinde (https://www.anadolu.edu.tr/duyurular) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
• Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz
etmektedir.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

• Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz internet adresinde
(https://www.anadolu.edu.tr/duyurular) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel
Daire Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.
• Belgeleri teslim alınan adayların, Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip göreve
başlamaları sağlanacaktır.
• Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını
belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesine müteakip göreve başlamaları
sağlanacaktır.
 
SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı
• Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
• Fotoğraf (4 adet)
• Eski hükümlüler için Eski Hükümlü belgesi
• Engeliler için Engellilik durumunun en az yüzde kırk olduğu sağlık raporu belgesi
• Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi
• Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan sağlık kurulu raporu istenecektir.
 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil ve asil sayısının iki katı sayıda yedek aday
belirlenir. İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları
taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak
yerleştirme yapılır.
 Asil ve yedek üyeler Üniversitemizin web sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/duyurular)
ilan edilecektir.
İlanen Duyurulur.
 
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 24.01.2022
  • Son Başvurular 24.01.2022 – 28.01.2022 tarihinde sona erecektir.
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Polat Yıldız dedi ki:

    Kpss şartı var mülakat var bize gene işe giriş olmaz yazık bize vala

  2. Ramazan kurt dedi ki:

    kaçırdık ilanları ya 4 gün nedir arkadaş çok kısa sürdü 🙂