Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Memuru Alımı Olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Memuru Alımı Olacak
Yayınlama: 07.06.2021
82
A+
A-

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alım yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer şartları   taşımak   kaydıyla,   belirtilen   boş   kadrolara   açıktan   atama   yoluyla   zabıta   memuru alınacaktır.

Sıra NoKadroSınıfıKadro
Derecesi
SayısıNiteliğiCinsiyetiKPSS
Türü
KPSS Puanı
1Zabıta MemuruGİH10/8/7150Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Kadın/ ErkekP370
2Zabıta MemuruGİH10/8/770Üniversitelerin Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler ön lisans programlarından birinden mezun olmak, en az B Sınıfı Sürücü
Belgesine sahip olmak.
Kadın/ ErkekP9365
3Zabıta MemuruGİH10/8/720Üniversitelerin Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B Sınıfı Sürücü
Belgesine sahip olmak.
Kadın/ ErkekP9365
4Zabıta MemuruGİH10/8/710Üniversitelerin Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun olmak. Ön Lisans Mezunu olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine
sahip olmak.
Kadın/ ErkekP9365

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU  GENEL  ŞARTLARI:
İlan  edilen  zabıta  memuru  kadrolarına  atanmak  için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
•  Türk Vatandaşı olmak,
•  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
•  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
•  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle,  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
•  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
•  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
•  İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
•  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
•  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak 1  metreden  fazla olan  kısmı  ile kilosu  arasında (±) 10  kg.dan fazla fark olmamak.  Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
•  Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
•  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava  girmek  isteyen  adaylar,  www.ankara.bel.tradresi  üzerinden  elektronik  ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
•  Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
•  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
•  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
•  Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
•  KPSS  Sonuç  Belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,
•  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
•  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•  2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar;
14/06/2021  tarihinden  30/06/2021 tarihi  mesai  günlerinde  yukarıda  sayılan  belgeler  ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.
BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
• Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır,
• Sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   KPSS   puanları   ile   02/07/2021   tarihinde belediyemiz  www.ankara.bel.tr  adresinde  ilan  edilecek  olup,Başvuruları  kabul  edilip  sınava çağrılan  adaylara  Belediyemizce  düzenlenen  ve  adayların  kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav 06/07/2021-16/07/2021 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) Cumhuriyet  Caddesi  19  Mayıs  Kompleksi  içerisinde  bulunan  Atatürk  Spor  ve  Sergi  Sarayı  / Altındağ-ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.
Sözlü   ve   uygulamalı   sınav,   aynı   gün   içerisinde   bitirilemez   ise   ertesi   gün   devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
•  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
•  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
•  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
•  Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SONUÇLARA İTİRAZ;
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er  puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı  sınav;  100  tam  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak  sınav  puanı  hesaplanır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı  tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı,  Belediyemiz  tarafından  yapılan  sınav  puanı  ile KPSS   puanının   aritmetik   ortalaması   alınmak   suretiyle   belirlenir   ve   Belediyemiz   internet adresinde ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyebilir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını veya tamamını alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  Belediyemizin  internet  adresinde  ilanından  itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.