Atatürk Üniversitesi, Hemşire,Psikolog, Sağlık Teknikerleri Alacak 2021

Atatürk Üniversitesi, Hemşire,Psikolog, Sağlık Teknikerleri Alacak 2021
Yayınlama: 29.11.2021
101
A+
A-

Atatürk Üniversitesi, Hemşire,Psikolog, ve Sağlık Teknikerleri Alacak 2021

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 121 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda,2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 121 sözleşmeli personel alınacaktır.
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra NoNitelik KoduUnvanıÖğrenimKPSS Puan TürüKadro SayısıAranan Nitelikler
1ECZ 01Eczacı*Lisans2020 KPSS (P3)3Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak
2HM 01HemşireLisans2020 KPSS (P3)70Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak
3HM 02HemşireLise2020 KPSS (P94)18Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak
4HM 03HemşireLise2020 KPSS (P94)1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite Hastanesinde 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.) Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına sahip olmak.
5HM 04HemşireLise2020 KPSS (P94)1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite Hastanesinde 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.) Koroner Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.
4PS 01PsikologLisans2020 KPSS(P3)2Fakültelerin Psikoloji Bölümü Mezunu Olmak
5ST 01Sağlık Teknikeri
(Anestezi Teknikeri)
Önlisans2020 KPSS (P93)4Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak
6ST 02Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi Teknikeri)Önlisans2020 KPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi programı mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite Hastanesinde 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
7ST 03Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım Teknikeri)Önlisans2020 KPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım programı mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite Hastanesi Acil Yardım Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
8RT 01Röntgen TeknisyeniLise2020 KPSS (P94)4Sağlık Meslek Liselerinin Röntgen Teknisyenliği Bölümü Mezunu Olmak
Toplam105

* Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Sıra NoNitelik KoduUnvanıÖğrenimKPSS Puan TürüKadro SayısıAranan Nitelikler
1HM 01HemşireLisans2020 KPSS (P3)10Fakülte   ve    Yüksekokulların    Hemşirelik bölümü mezunu olmak
2RT 01Röntgen TeknisyeniOrtaöğretim2020 KPSS (P94)2Sağlık Meslek   Liselerinin   Röntgen   Teknisyenliği Bölümü Mezunu Olmak
3ST 01Sağlık TeknikeriÖnlisans2020 KPSS (P93)2Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojisi Programı bölümü mezunu olmak
Toplam14

VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Sıra NoNitelik KoduUnvanıÖğrenimKPSS Puan TürüKadro SayısıAranan Nitelikler
1ST 01Sağlık TeknikeriÖnlisans2020 KPSS (P93)2Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Mezunu Olmak.
Toplam2

GENEL ŞARTLAR
1-         Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
a)         Türk Vatandaşı olmak,
b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)        Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
e)         657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2-         Lise mezunları için 2020 KPSS (P94), Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.
3-         Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4-         Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41.maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
5-         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6-         Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.
7-         7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca, yapılacak arşiv araştırma sonucunun, atamaya engel teşkil edecek unsur içermemesi.
8-         İlanda bulunamayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı ilgili birimlerine yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ve internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)
(Başvurularını şahsen yapamayacak adaylar noter onaylı vekâlet verecekleri kişi aracılığıyla yapabileceklerdir)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-         KPSS Sınav Sonuç Belgesi
2-         Başvuru Formu
3-         Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)
4-         Askerlik Durum Belgesi
5-         1 Adet Fotoğraf
6-         Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet kapısından oluşturulmuş belge)
7-        SGK Hizmet Dökümü karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
KPSS puan sıralamasına göre (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.) yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde http://www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.atauni.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine (Araştırma hastanesi), Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip, güvenlik ve arşiv soruşturması neticesine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.
İLETİŞİM:
Sağlık Arş. ve Uyg. Merk. Müd. Tel : (0442) 344 66 40-41-45
Diş Hekimliği Fak. Dek. Tel  : (0442) 231 17 61
Veteriner Fak. Dek. Tel         : (0442) 231 72 22
 
 
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 19.11.2021
  • Son Başvuru Tarihi
    03.12.2021
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.