Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru Alacak

Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Yayınlama: 12.04.2022
32
A+
A-

Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru Alacak

Bağcılar Belediyesinde yapılan açıklamada birimlerine 50 zabıta memuru alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

İstanbul ili Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alım İlanı
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban
Puanı
1 Zabıta
Memuru
GİH 10 2 Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/Kadın P93 En az 60 puan
2 Zabıta
Memuru
GİH 10 2 Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Erkek/Kadın P93 En az 60 puan
3 Zabıta
Memuru
GİH 10 2 Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre
Koruma ve Kontrol ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın P93 En az 60 puan
4 Zabıta
Memuru
GİH 10 4 Elektrik (Elektrik Teknikerliği), Makine (Makine Teknikerliği) Ön lisans programlarından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/Kadın P93 En az 60 puan
5 Zabıta
Memuru
GİH 10 30 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul) mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/Kadın P94 En az 60 puan
6 Zabıta
Memuru
GİH 10 10 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul) mezun olmak, en az (A) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/Kadın P94 En az 60 puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin  yukarıda  belirtilen  boş  zabıta  memuru  kadroları  için  yapılacak  başvurularda  uyulması  gereken  genel  ve  özel  şartlar  aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavına (KPSS B grubu) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından www.bagcilar.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilebilir.)
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)
9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;
1.  Yukarıda  sayılan  başvuru  belgelerini  11/04/2022’den  15/04/2022  günü  mesai  bitimine  kadar  (mesai  günlerinde  saat  08:30-17:00  arasında) Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
1. T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumunu  kontrol  etmek  suretiyle  adaylar  KPSS  puanlarına  göre  sıralanarak,  en  yüksek  puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 22/04/2022 tarihinde Belediyemizin (www.bagcilar.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve   adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi’ni”   Bağcılar   Belediyesi   resmi   internet   sayfasından (www.bagcilar.bel.tr) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6- SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta  Memuru  alımı  için  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  yapılacak  olup;  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  09/05/2022-13/05/2022  tarihleri  arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav; Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi (Göztepe Mahallesi Karanfil Sokak No: 61) Bağcılar /İstanbul adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye  hak  kazandığı  halde,  ilan  edilen  sınav  tarihinde  sınava  katılmayan  ve/veya  mazeretine  binaen  katılamayan  adaylar  sınav  hakkını  kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav;
– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
– Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsayacaktır.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak
şekilde yapılacaktır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel  Mevzuat  konularında  25’er  puan  olmak  üzere  toplamda  100  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı  tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c)  Sınavda  değerlendirme;  sözlü  sınavın  %50’si,  uygulamalı  sınavın  %50’si  alınarak  sınav  puanı  hesaplanır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından  (www.bagcilar.bel.tr) ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı  takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu  gibi durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış olsa dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  Belediyemizin  internet  adresinde  (www.bagcilar.bel.tr)  ilanından  itibaren  yedi  gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz
edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARIgrubuna girmek için tıklayınız
 

 
 
 

2022 KPSS Başvuru ve Sınav Tarihi Ne Zaman Yapılacak? ✅

KPSS 2022 Başvuru ve Sınav Tarihi Ne Zaman Yapılacak? KPSS 2022…

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.