Çorum Belediyesi 22 Personel Memur Alımı

Çorum Belediyesi 22 Personel Memur Alımı
Yayınlama: 29.11.2020
28
A+
A-

Çorum belediyesi başkanlığı resmi sitesinde yapılan duyuruda memur alımı yapılacağını yayınladı ilan ile ilgili detaylar sonkamuhaber sitesinde okuyabilirsiniz

Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.

S.No Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı
1 İtfaiye Eri GİH 9 12 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmak, En az C Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın / Erkek KPSS
P93
En az 60 puan
2 Zabıta Memuru GİH 9 6 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler ön lisans programlarının en az birinden mezun olmak, En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın / Erkek KPSS
P93
En az 60 puan
3 Zabıta Memuru GİH 9 1 Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler ön lisans programlarının en az birinden mezun olmak, En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın / Erkek KPSS
P93
En az 60 puan
4 Zabıta Memuru GİH 9 3 Beden Eğitimi Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü,  Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği veya Rekreasyon Lisans Bölümlerinin en az birinden mezun olmak, en az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak Kadın / Erkek KPSS
P3
En az 60 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye  kullanma,  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2)BAŞVURU ÖZELŞARTLARI:

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
 6. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLENBELGELER:
Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından www.corum.bel.trtemin edilecektir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 10. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Sadece bir kadro için başvuruda bulunabilir),

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VESÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 • Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 04.01.2021 tarihinden 08.01.2021 tarihi saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında)Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

(Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.)

 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABULEDİLENLERİN İLANI:

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.corum.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6)SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
İtfaiye Eri kadrosuna başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 27.01.2021 Çarşamba günü saat 09.30’da başlamak üzere Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır.
Zabıta Memuru kadrosuna başvuran adaylar için sözlü sınav ve uygulamalı sınav 28.01.2021 Perşembe günü saat 09.30’da başlamak üzere Çorum Belediyesi Başkanlığında yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Sınav Konuları:

 1. Sözlü Sınav
 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularını kapsar.
 1. Uygulamalı Sınav
 • Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
 • İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

7)SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

 1. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

 1. Sınavda değerlendirme;
  • Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
  • İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
 1. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 2. Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde ilan edilir.
 3. AdaylarınatanmayaesasbaşarıpuanlarınınaynıolmasıhalindeKPSSpuanıyüksekolanaönceliktanınır.
 4. Enyüksekbaşarıpuanındanbaşlamaküzereatamayapılacakkadrosayısıkadarasıladayveasıladaysayısıkadarda yedek aday belirlenecektir.Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde www.corum.bel.trilanedilecekvelistedeyeralanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu;sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan,başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdir de sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiç birini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan Olunur.

 
Daha fazla haber için telegram gruba tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.