Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 Personel Alımı Olacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 Personel Alımı Olacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 Personel Alımı Olacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birimlerine 10 personel alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
KURULUŞUMUZDA  İSTİHDAM  EDİLECEK  ADAY  ASİSTAN  HAVA   TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI

SİNOP HAVALİMANI MD. : 1
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 2
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 1
ADIYAMAN HAVALİMANI MD. : 1
ŞANLIURFA-GAP HAVALİMANI MD. : 1
BİNGÖL HAVALİMANI MD. : 1
HAKKÂRİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD. : 3
TOPLAM: 10

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
GİRİŞ SINAVI İLANI
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.
Görev Yeri: DHMI (Taşra)
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı: Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 10
KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan KPSS Puanının
Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı Devlet  Hava  Meydanları  İşletmesi  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  399  sayılı  Kanun Hükmünde  Kararnamenin  3/c  bendi  kapsamında  istihdam  edilmek  üzere,  08.07.2018  tarih  ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer  Hava  Trafik  Kontrolörü  ve  Asistan  Hava  Trafik  Kontrolörü  Pozisyonlarına  Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır.
Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar,
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d)  Askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine   karşı   işlenen   suçlarla,   zimmet,   ihtilas,   irtikap,   rüşvet,   hırsızlık,   dolandırıcılık, sahtecilik,  inancı  kötüye  kullanma,  dolanlı  iflas gibi yüz  kızartıcı veya  şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan  veya  istimal  ve  istihlak  kaçakçılığı  hariç  kaçakçılık,  resmi  ihale  ve  alım  satımlara  fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f)  Son  başvuru  tarihi  itibarıyla,  Kamu  Görevlerine  İlk Defa  Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.
Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Özel Şartlar,
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler Kuruluşun  resmi  internet  sitesinde  -http://www.dhmi.gov.tr-  duyurulacak  olup,  detaylı  bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),
c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum  sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır,  gerekirse  hakem hastaneye gönderilir  ve  hakem  hastanece  verilecek  nihai  rapor  sonucuna  göre  işlem  tesis  edilir.  Adaylar bilgisayar  destekli  sınavı  veya  yazılı  sınavı  geçmiş  olsalar  bile  sınavı  kazanmış  sayılmaz  ve elenirler.)
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.07.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
e)  Geçerli  bir  hava  trafik  kontrolör  lisansına  sahip  olmak.  (Bknz.:  “SHY  65-01  Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)
SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:
Adayların seçme sınavı;
–  Bilgisayar  Destekli  Seçme  Sınavından  veya  Bilgisayar  Destekli  Seçme  Sınavının herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav,
–  Sesli  iletişim  değerlendirmesini  de  içeren  sözlü  sınavdan  oluşacak  şekilde  uygulanır. (Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan  Hava  Trafik  Kontrolörü  Pozisyonlarına  Atanacak  Adayların  Seçme  Sınavlarına  Dair Yönetmelik Madde:13)
BAŞVURU ŞEKLİ:
Devlet   Hava   Meydanları   İşletmesi   Genel   Müdürlüğünce   duyurulan   pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme  sınavına  veya  yazılı  sınava  çağırılacaktır.  Başvurular  09.07.2021-26.07.2021  tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların  talep  edilen  bütün  belgeleri  sisteme  eksiksiz  yüklemeleri  gerekmektedir.  Şahsen  ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER
a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavı  (YDS)  harici  sınav  belgesi  beyanı  yapılması durumunda yüklenecektir.)
b) Asistan Hava Trafik Kontrolör Lisansı
Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan  adaylardan  istenilecek  belgeler  Kuruluşumuz  resmi  internet  adresinde  (www.dhmi.gov.tr) yayımlanacaktır.
SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:
Sınava  çağrılacak  adaylara  yazılı  tebligat  yapılmayacak  olup  sınava  katılacak  adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi,  yeri  ve  saati  belirtilerek  Kuruluşumuz  resmi  internet  adresinde  (www.dhmi.gov.tr)  ilan edilecektir.     Ayrıca     adaylar     sınavlarına     ilişkin     bilgileri     Kariyer     Kapısı     üzerinden görüntüleyebilecektir.
SINAV KONULARI:
Bilgisayar  destekli  seçme  sınavı  veya  yazılı  sınav  ve  sözlü  sınav,  aşağıda  belirtilen konularda  yapılır.  Sınav  Komisyonu  tarafından  gerekli  görüldüğü  hallerde;  sınav  konularında değişiklik yapılabilir.
Bilgisayar  destekli  seçme  sınavı;  Bilgisayar  ortamında;  algılama,  reaksiyon,  üç  boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.
Yazılı  sınavlar;  Genel  yetenek,  muhakeme,  zekâ,  hafıza  ve  çabuk  karar  verme,  şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan
oluşur.
Sözlü  sınavlar;  Bir  konuyu  kavrayıp  özetleme,  ifade  yeteneği  ve  muhakeme  gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve  inandırıcılığı;  genel  yetenek  ve  genel  kültürü;  bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere  açıklığı yönlerinden  değerlendirilmesi  ve  her  bir  konu  grubu  için  ayrı  ayrı  puan  verilmesi  suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir  aksan  veya  lehçe,  dilde  pelteklik,  gizli  kekemelik  ve  aşırı  heyecan  sahibi  olmak  gibi  ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bilgisayar  destekli  seçme  sınavı  sonunda,  her  bir  aday  için  bilgisayar  çıktısı  şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar destekli  seçme  sınavından  100  üzerinden  60  ve  üzeri  puan alanlardan,  raporda  yer  alan toplam puanı  en  yüksek  adaydan  başlanarak  pozisyon  sayısının  3  (üç)  katı  kadar  aday  sözlü  sınava çağırılır.  Yazılı  sınav  yapılması  halinde  ise;  yazılı  sınavda  100  üzerinden  60  ve  üzeri  puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.
Belirlenmiş  olan  kontenjan  için  atamalar  adayların,  KPSS,  Bilgisayar  Destekli  Seçme Sınavı  veya  yazılı  sınavı  ile  sözlü  sınav  başarı  puanlarının  aritmetik  ortalaması  esas  alınarak tercihlerine göre yapılır.
Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları  da eşit ise  Bilgisayar Destekli Sınav puanı  veya Yazılı Sınav puanı  daha yüksek olan, Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. Sınavda   başarılı   olmuş   adayın   herhangi   bir   nedenle   ilgili   pozisyona   yerleştirilememesi durumunda;  yedek  listesinde  yer  alan  sınav  başarı  puanı  en  yüksek  adaydan  başlanarak  boş pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.
İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvurular  09.07.2021  tarihinde  başlayacak  ve  26.07.2021  günü  mesai  bitiminde  sona erecektir.  Sınava  girmek  isteyen  adayların  09.07.2021-26.07.2021  tarihleri  arasında  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular   kabul   edilmeyecektir.   Sınav   sonuçları   Kuruluşumuz   resmi   internet   adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
kariyerkapisi@dhmi.gov.tr (312) 204 2852-2613
 
 
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 9 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi :  9.07.2021 -26.07.2021 (mesai bitimine kadar)
NOT;
Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.