İş İlanları Eğitim

Dicle Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 34 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son..

Dicle Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 34 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROG. KADRO UNVANI DERECE ADET
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi
Doçent(1) 1 1
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık
Bilimleri
Analitik Kimya Profesör(2) 1 1
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doçent(3) 1 1
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Eczacılık Temel Bilimleri Doçent(4) 1 1
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Profesör(5) 1 1
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör(6) 1 1
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları
Güney-Batı (Oğuz)
Lehçeleri ve Edebiyatı
Doçent(7) 1 1
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doktor Öğretim Üyesi(8) 1 1
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Doktor Öğretim Üyesi(9) 1 1
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doktor Öğretim
Üyesi(10)
1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Tarihi Profesör(11) 1 1
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat
İlmi
Doçent(12) 1 1
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Sanatları Doktor Öğretim
Üyesi(13)
1 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon Doçent(14) 1 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent(15) 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Profesör(16) 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör(17) 1 2
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör(18) 1 2
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör(19) 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Profesör(20) 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon
Onkolojisi
Doçent(21) 1 1
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veteriner Cerrahisi Profesör(22) 1 1
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Profesör(23) 1 1
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi Doçent(24) 1 1
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Türk Dili ve
Edebiyatı Eğitimi
Doçent(25) 1 1
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Tarih Eğitimi Doçent(26) 1 1
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent(27) 1 1
Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doçent(28) 1 1
Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi(29) 1 1
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Ortopedik Protez ve Ortez Doçent(30) 1 1
Diyarbakır Teknik Bilimleri Meslek
Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme
Teknolojileri
Kimya Teknolojisi Profesör(31) 1 1
Diyarbakır Teknik Bilimleri Meslek
Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Elektrik Doktor Öğretim
Üyesi(32)
1 1

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  aşağıda belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri   ve   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’nun   48.   maddesinde   belirtilen   şartları   sağlamış   olmak   koşuluyla   öğretim   üyesi alınacaktır.
Başvuru  süresi,  ilanın  yayım  tarihinden  başlamak  üzere  15  (onbeş)  gündür.  Kadrolara müracaat    eden    adayların    başvurularının    Üniversitemiz    Senatosunca    kabul    edilen    ve Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığınca   onaylanan   ve   (http://www.dicle.edu.tr)   adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör  kadroları  daimi  statüde  olup  adaylar;  başvurulan  anabilim  dalını  ve  başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmiş,  puanlar  çizelgesi  ile  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5  adet  taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel  Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent  kadroları  daimi  statüde  olup  adaylar;  başvurulan  anabilim  dalını  belirttikleri dilekçelerine  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  öğrenim  belgeleri,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmiş,  doçentlik belgesi   ile  bilimsel   çalışma   ve   yayınlarını   kapsayan   belgelerin   1   takımını   dosya  halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  adaylar;  başvurulan  anabilim  dalını  belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri,  2  adet  fotoğraf  ayrıca  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  belgelerin  1  takımını dosya  halinde;  dosyadaki  tüm  bilgi  ve  belgeleri  de  pdf  formatında  3  adet  taşınabilir  belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda;  01.01.2018  tarihinde  yürürlüğe  giren  2547  sayılı  Kanunun  ek  38’  inci maddesi  uyarınca  belirlenen  %  20’lik  kota  kapsamında  başvuru  yapılabilecek  doktor  öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru  ön  değerlendirme  komisyonu  tarafından  ilgili  mevzuatın  gereğini  ve  ilan  başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular     kabul     edilmeyecek,     adaylar     ilana     çıkan     kadrolardan     yalnızca     birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli  görülmesi  hâlinde  ilanın  her  aşaması  iptal  edilebilir.  Doktor  öğretim  üyesi  kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler.
Herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanların  (daha  önce  çalışıp  ayrılmış  olsalar  dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

İlan olunur.

AÇIKLAMALAR
1. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
2. Kimya (Analitik Kimya) bilim alanında doçentliğini almış olup ilgili alanda çalışmaları
3. Kimya (Analitik Kimya) bilim alanında doçentliğini almış olup ilgili alanda çalışmaları
4. Kimya (Organik Kimya) bilim alanında doçentliğini almış olup ilgili alanda çalışmaları
5. Eski Türk Edebiyatı bilim dalında doçentliğini almış olup Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı (Güneydoğu sahası) alanında çalışmaları olmak.
6. Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında doçentliğini almış olup Cumhuriyet dönemi roman ve şiiri üzerine çalışmaları olmak.
7.  Klasik Türk  Edebiyatı  bilim alanında doçentliğini  almış olup  Eski  Anadolu  Türkçesi metinleri üzerine çalışmaları olmak.
8. Arkeoloji alanında doktorasını almış olup geç Roma dönemi ile ilgili çalışmaları olmak.
9. Doktorasını Özel Hukuk (İcra ve İflas Hukuku) alanında yapmış olmak.
10. Yüksek lisans ve doktorasını Özel Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku) alanında yapmış olmak.
11. İktisat Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olup Finans Tarihi alanında çalışmaları olmak
12. Temel İslam Bilimleri bilim alanında doçentliğini almış olup Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat ilmi alanında çalışmaları olmak.
13.  İslam  Tarihi  ve  Sanatları  alanında  doktora  yapmış  olup  Osmanlı  eğitim  sistemi konusunda çalışmaları olmak.
14. Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak.
15. Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak.
16. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Kardiyolojisi) bilim alanında doçentliğini almış olmak
17. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak.
18. Kardiyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
19. Göğüs Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.
20. Acil Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak.
21. Radyasyon Onkolojisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
22. Veteriner Klinik Bilimleri bilim alanında doçentliği almış olmak.
23.   Matematik   bilim  alanında  doçentliğini   almış   olup   Matematik  Eğitimi   alanında çalışmaları olmak.
24.  Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Eğitimi  doktora  mezunu  olup  Yeni  Türk  Edebiyatı  bilim alanında doçentliğini almış olmak.
25.  Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Eğitimi  doktora  mezunu  olup  Klasik  Türk  Edebiyatı  bilim alanında doçentliğini almış olmak.
26.  Yeni  Çağ  Tarihi  bilim  alanında  doçentliğini  almış  olup  tarih  eğitimi  alanında çalışmaları olmak.
27.  Eğitim Bilimleri  (Eğitim Programları  ve Öğretim) bilim alanında doçentliğini  almış olup hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
28. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.
29.  Havacılık  Yönetimi  alanında  doktora  yapmış  olup  havacılık  finansı  konusunda çalışmaları olmak.
30. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak.
31. Kimya (Polimer Bilimi) bilim alanında doçentliğini almış olup ilgili alanda çalışmaları olmak.
32.   Elektrik-Elektronik   Mühendisliği   (elektrik   enerjisi   ve   güç   sistemleri)   alanında doktorasını yapmış olmak.

 

 

İLAN BAŞVURU TARİHİ;

Duyuru Başlama Tarihi : 28/05/2021
Son Başvuru Tarihi : 11/06/2021

 

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL