TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 355.252
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 22.556
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 196
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 24.113
İş İlanları Genel

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ve Temizlik Personeli Alacak 2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ve Temizlik Personeli Alacak 2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 59 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan..

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ve Temizlik Personeli Alacak 2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ve Temizlik Personeli Alacak 2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 59 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü;

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ve Üniversitemiz diğer sağlık birimlerinde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (53 Hemşire, 4 Sağlık Teknikeri, 1 Röntgen Teknisyeni ) ve giderleri Döner Sermaye Bütçesi Gelirlerinden (1 Destek Personeli) karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.
BÜTÇE SAYI – UNVAN ARANAN NİTELİKLER BRÜT ÜCRET İLAN NO
Özel Bütçe KADRO SAYISI: 53 UNVAN: HEMŞİRE – Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak
– 2020 KPSS P3 sınavı puanı olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 5.137,88 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 5.203,11 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar
olanlar için 5.307,74 TL.
2021/H01
Özel Bütçe KADRO SAYISI: 4 UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ – Önlisans Ağız ve Diş Sağlığı bölümü mezunu olmak
– 2020 KPSS P93 sınavı puanı olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4.900,31 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4.942,15 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar
olanlar için 5.039,41 TL.
2021/S01
KADRO SAYISI: 1 UNVAN: RÖNTGEN TEKNİSYENİ – Önlisans Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü mezunu olmak
– 2020 KPSS P93 sınavı puanı olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4.900,31 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4.942,15 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar
olanlar için 5.039,41 TL.
2021/R01
Döner Sermaye Bütçe KADRO SAYISI: 1 UNVAN: DESTEK PERSONELİ
(Temizlik Görevlisi)
– Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunu olmak
– 2020 KPSS P94 sınavı puanı olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3.787,84 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 3.845,80 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar
olanlar için 3.903,78 TL.
2021/D01
I- GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
II- ÖZEL ŞARTLAR:
1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan “Aranan Nitelikler” in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
III- İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet)
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)
IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) ÜNİVERSİTE HASTANESİ İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ’ ne şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1- Adaylardan istenilen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
2- Tüm başvurular ilgili alanların 2020 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilir.
3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 (on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.
4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, işe başlamak için gerekli belgeleri duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyen asil ve yedek adaylar atanma hakkını kaybeder.
5- İlanda yer alan her kadro unvanının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6- Atamalar; Bu ilan ile yapılan tüm başvurular içerisinde KPSS puan sıralamasına göre ve 5 (beş) işgünü içerisinde evrak teslim eden Asil adaylardan başlar, evrak teslim eden son Yedek adaya kadar devam etmek suretiyle kadro sayısı tamamlanana kadar gerçekleşir.
7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9- Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Adres : D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat İnciraltı / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 412 23 20

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 22.11.2021
  • Son Başvuru Tarihi
    06.12.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL