Fırat Üniversitesi 112 Sağlık Personeli alımı yapacak

Fırat Üniversitesi 112 Sağlık Personeli alımı yapacak

2021 yılın’da Elazığ. Fırat üniversitesi 112 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Kimler başvuru yapabilir , şartlar ve başvuru tarihi detaylar haberimiz’de
 

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen
istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
3- Eczacı unvanı hariç, 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir
durumunun bulunmaması gerekir.

Adalet Bakanlığı İşkur ‘dan 1500 Sürekli İşçi Alımı Başladı

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvurular
http://personelilan.firat.edu.tr/
online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.
Adayların
http://personelilan.firat.edu.tr/
adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli
evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru
işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
2- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru
yapamayacaktır.
4- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen
pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
5- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda
belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
6- Görev/Hizmet belgesi sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu
kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları
Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi tarayarak sisteme
yükleyecektir.
7- Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.
8- Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 
112 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI İLANI İÇİN TIKLA
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.