İş İlanları Genel Güncel Sağlık

Gaziantep Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel alımı Olacak

Gaziantep Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel alımı Olacak Gaziantep Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı..

Gaziantep Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel alımı Olacak

Gaziantep Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel alımı Olacak

Gaziantep Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

 

NİTELİK KODU UNVANI MEZUNİYET DURUMU ADET KPSS PUAN TÜRÜ BÜTÇESİ ARANILAN NİTELİKLER
H01 Hemşire LİSANS 50 KPSSP3 ÖZEL BÜTÇE Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
H02 Hemşire LİSE 35 KPSSP94 ÖZEL BÜTÇE Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Alanından birinden mezun olmak.
ST01 Sağlık Teknikeri ÖNLİSANS 3 KPSSP93 ÖZEL BÜTÇE – Acil bakım teknikerliği, Acil yardım teknikerliği, Ambulans ve acil bakım teknikerliği, Paramedik, Acil yardım, Ambulans ve acil bakım, İlk ve acil yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,
– UMKE sertifikasına sahip olmak ve belgelemek,
– Bir üniversite hastanesinde en az 3 (Üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
– Sağlık Bakanlığı onaylı, Erişkin ileri yaşan destek eğitimine katılmak ve belgelemek.
– Sağlık Bakanlığı onaylı, Çocuklarda ileri yaşam destek eğitimine katılmak ve belgelemek,
– Sağlık Bakanlığı onaylı, Travma ileri yaşam destek eğitimine katılmak ve
belgelemek,
ST02 Sağlık Teknikeri ÖNLİSANS 3 KPSSP93 ÖZEL BÜTÇE – Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
– Erişkin ve Pediatrik KDC anestezisinde, Bariatrik (Obezite) cerrahi anestezisinde, Organ Nakli (Karaciğer, Böbrek, Kornea) anestezisinde ve Ameliyathane dışı anestezi branşlarında (Girişimsel radyoloji, Bera, EKT, Endoskopi (ERCP), Pediatrik Anjio, Erişkin Anjio’da (TAVİ), Nöroanjio) deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek
– Bir üniversite hastanesinde en az 3 (Üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek
ST03 Sağlık Teknikeri ÖNLİSANS 2 KPSSP93 ÖZEL BÜTÇE Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ST04 Sağlık Teknikeri ÖNLİSANS 4 KPSSP93 ÖZEL BÜTÇE Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
RT01 Röntgen Teknisyeni ÖNLİSANS 1 KPSSP93 ÖZEL BÜTÇE – Radyoloji bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
– Bir üniversite hastanesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek
– Radyoloji anjio ve pediatri anjio konusunda 2 (iki) yıl deneyimli olmak ve belgelemek.
DS01 Diğer Sağlık Personeli LİSANS 1 KPSSP3 ÖZEL BÜTÇE – Biyoloji veya Kimya bölümü Lisans mezunu olmak,
– En az 8 (Sekiz) yıl bir üniversite hastanesinde TPN, Kemoterapi ve Aseptik ilaç hazırlama ünitelerinde çalışmış olmak ve belgelemek,
– TPN hazırlama teknikleri sertifikasına sahip olmak ve belgelemek,
F01 Fizyoterapist LİSANS 1 KPSSP3 ÖZEL
BÜTÇE
Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi
lisans programlarının birinden mezun olmak.
E01 Eczacı* LİSANS 1 ÖZEL BÜTÇE Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak.
Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuran aday sayısının ilan edilen kadro sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan
adayların listesi ve sözlü sınav bilgileri ilan edilecektir.
E02 Eczacı* LİSANS 1 DÖNER SERMAYE Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak.
Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuran aday sayısının ilan edilen kadro sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan
adayların listesi ve sözlü sınav bilgileri ilan edilecektir.
* Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır.BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)
E- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
F- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.Özel Şartlar:
1 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2 – 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94) Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)
3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)
2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi
4- Kimlik Fotokopisi
5-Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika, katılım (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, katılım belgesi ve sertifika gibi belgeler ibraz edilecektir.)
İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 18.05.2021
DÜZELTME İLANI

17.05.2021 tarihli ve 31484 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel Alım ilanımızda yer alan kadro aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

YAYIMLANAN İLAN

NİTELİK KODU UNVANI MEZUNİYET DURUMU ADET KPSS PUAN TÜRÜ BÜTÇESİ ARANILAN NİTELİKLER
RT01 Röntgen Teknisyeni ÖNLİSANS 1 KPSS P93 ÖZEL BÜTÇE – Radyoloji bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
– Bir üniversite hastanesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
– Radyoloji anjio ve pediatri anjio konusunda
2 (iki) yıldeneyimli olmak ve belgelemek.

OLMASI GEREKEN

RT01 Röntgen Teknisyeni ÖNLİSANS 1 KPSS P93 ÖZEL BÜTÇE – Radyoloji bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
– Bir üniversite hastanesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
– Kardiyoloji anjio ve pediatri anjio konusunda 2
(iki) yıl deneyimli olmak ve belgelemek
  • Başvuru Süresi
    İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)

 

BAŞVURU TARİHLERİ

İLK BAŞVURU TARİHİ   : 17.05.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 31.05.2021

 

 

 

*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL