Gaziantep Üniversitesi 206 Sağlık Personeli Alacak

Gaziantep Üniversitesi 206 Sağlık Personeli Alacak
Yayınlama: 05.12.2020
23
A+
A-

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda 206 sözleşmeli personel alımı olacağını duyurdu ilan ilgili detaylar haberimizde
 

Alım olacağı kadrolar tablosu

 

NİTELİK
KODU

UNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

H01Hemşire180-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
SO1Sağlık
Teknikeri
8– Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım. Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
– En az B Sınıfı Ehliyete Sahip olmak ve Ambulans şoförü olarak en az 6 ay çalışmış olmak ve belgelendirmek.
S02Sağlık
Teknikeri
5– Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,
– En az B Sınıfı Ehliyete Sahip Olmak.
-Kamu Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
S03Sağlık
Teknikeri
5-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az 6 ay Manyetik Rezonans cihazında deneyimli olmak ve belgelendirmek.
S04Sağlık
Teknikeri
5– Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
SO5Sağlık
Teknikeri
2– Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
S06Odyometrist1-Odyometri veya Odiometri programlarının birinden mezun olmak

 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1    – Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a)    T.C. Vatandaşı olmak.
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da atfa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunim 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
Özel Şartlar:
1             – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamım taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2             – 2020 ve 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P.3, Ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Adayların Hemşirelik ünvan için 2020, diğer unvanlar için 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
3             – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuramından, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4             – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5             -Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/8 maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuranlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz ”basvuru.gantep.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır.
Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar öncelikle “basvuru.gantep.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Kaydet” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşil olması halinde mezuniyet tarihi Önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır, Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
İSTENİLEN BELGELER:
1             -Online Başvuru Formu (“basvuru.gantep.edu.tr” web sayfasındaki istenen Online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)
2             -İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
3             -Öğrenim Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir)
4             -Hemşire unvanı için 2020, diğer unvanlar için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi Online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
5             -Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar İçin; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler Online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin aşikarının ibrazı istenecektir.)
İletisini: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 131ü
Online Başvuru Sistemi web adresi: basvuru.gantep.edu.tr
Başvuru Tarihleri: 23.11.2020-07.12.2020 (mesai bitimine kadar)
Başvuru Sekli: “basvuru.gantep.edu.tr” web adresinden Online başvuru şeklinde alınacaktır.

 

Haber takibi için 

Takip için  Twitter adresimiz  tıklayınız
Telegram gruba girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.