Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Alacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Alacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Alacak, Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ilanı duyurusunda KPSS 70 Puanı ile Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu zabıta memuru alımı yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan zabıta memuru alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Mezuniyete Göre Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 

 
 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 
 

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak, Lise mezunları için 2020-KPSSP94; Ön Lisans mezunları için 2020-
KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde 2020 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak,
(Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak.
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin resmi internet adresinden
(www.gaziosmanpasa.bel.tr) temin edilecek olup; başvurular Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığına
şahsen yapılacaktır.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
c. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,
g. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
h. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
 
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir
unvan için (8. 9. ve 10. dereceli Zabıta Memuru kadrosu için ayrı ayrı) boş kadro sayısının beş
katı oranında aday yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin resmi internet adresinde
(www.gaziosmanpasa.bel.tr) ilan edilecektir.
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu
belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamayacaktır.
 
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır.
Yazılı sınav; 29.06.2021 Salı günü Saat 10.00’da başlamak üzere, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanlığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde (Kazım Karabekir Mah. Kemal Şeker
Bulvarı No:63) yapılacaktır.
Uygulamalı sınav; Lisans mezunları için 30.06.2021 Çarşamba günü Saat 10.00’da başlamak
üzere, Ön Lisans mezunları için 01.07.2021 Perşembe günü Saat 10.00’da başlamak üzere, Lise
mezunları için 02.07.2021 Cuma günü Saat 10.00’da başlamak üzere, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanlığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde (Kazım Karabekir Mah. Kemal Şeker
Bulvarı No:63) yapılacaktır.
Adayların sınav öncesi bina girişinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Yazılı sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
 
 
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi
– Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL) 31.05.2021 –
04.06.2021 tarihleri arasında saat 16.00’a kadar (mesai günlerinde saat 10.00 – 16.00 arasında)
şahsen başvuruda bulunabilecek olup; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri
Müdürlüğü personelince aynı yerde yapılacak boy ve kilo ölçümü sonrası, geçerli şartlara sahip
adaylar yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.
b. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
c. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı ilan duyurusu tıklayınız
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.