İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 14.04.2022
36
A+
A-

İstanbul Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine 60 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.
Başvuru Evrakları:
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),
2. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Form örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,
3.  Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
4.  Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5.  Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)
6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)
7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) (https://personel. istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)
8.  Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
10. Kimlik Fotokopisi
11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
12.  Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e- Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)
14. İlanın bir adet fotokopisi.
15. Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.)
USB içerikleri:
–           Başvuru dilekçesi (imzalı),
–           Özgeçmiş ve yayın listesi,
–           Yabancı Dil Belgesi,
–           Diplomalar,
–           Doçentlik Belgesi,
–     Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu,
–           Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu
–           Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname)
–          Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri ayrıca belirtilmelidir.)
Açıklamalar:
1.         Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2.         İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
3.         İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4.         Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacak olup; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu başvuruları ise ilana çıkılan birimlere yapılacaktır. (Hemşirelik Fakültesi için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.)
5.         İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15.    (onbeşinci) gündür.
6.         Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, Hemşirelik Fakültesi için ise İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
7.         2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
8.         Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.
9.         İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. (Hemşirelik Fakültesi için sadece Üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir.) Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
10.       İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
11.       Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 tarihli, E.20148 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
12.       İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
13.       İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 08.04.2022
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 22.04.2022 (mesai saati bitimi itibariyle)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi PROFESÖR 1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon DOÇENT 1 Yoğun Bakım, Ekstrakorporeal tedavi yöntemleri ve Nöro yoğun bakım alanında deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları DOÇENT 1 Göz Bankacılığı,Kornea Hastalıkları ve Refraktif Cerrahi alanında deneyimli olmak.
Tıbbi Genetik DOÇENT 1 Sitogenetik, FISH, MMLPA, Sanger ve yeni nesil dizileme alanında deneyimli olmak.
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp DOÇENT 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Çocuk Romatolojisi Yan Dal uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Çocuk Göğüs Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
Tıp Tarihi ve Etik DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Tıp Tarihi pandemiler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Kardiyoloji DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İki ve üç boyutlu transtorasik, transözofajiyal ve strain ekokardiyografi ile vasküler fonksiyonlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Dramaturji ve
Dramatik Yazarlık Sanatı
PROFESÖR 1
Klasik Arkeoloji DOÇENT 1
Müzecilik DOÇENT 1
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
Yakınçağ Tarihi DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Arapça Mütercim ve Tercümanlık DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Hititoloji DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
FEN FAKÜLTESİ
Analitik Kimya DOÇENT 1 Antioksidanlar ve sensörler ile tayinleri alanında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Katıhal Fiziği DOÇENT 1 Optoelektronik aygıtlarda bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Hidrobiyoloji DOÇENT 1 Deniz balıkları alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Botanik DOÇENT 1 Bitkilerde Stres Fizyolojisi ile ilgili bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Fizikokimya DOÇENT 1 Pilot ölçekli membran sistemleri ve derin ötektik
çözücüler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Organik Kimya DOÇENT 1 Azanaftokinonların sentezi alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisat Politikası PROFESÖR 1 Finans alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Oral Patoloji PROFESÖR 2
Oral Patoloji DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Periodontoloji PROFESÖR 1
Periodontoloji DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Pedodonti DOÇENT 2
Restoratif Diş Tedavisi DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Endodonti DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
Oral İmplantoloji DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Siyaset ve Sosyal
Bilimler
PROFESÖR 1
Yönetim Bilimleri DOÇENT 1
Hukuk Bilimleri DOÇENT 1
Kentleşme ve Çevre Sorunları DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Tefsir DOÇENT 1
İslam Felsefesi DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Din Psikolojisi DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Hadis DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Balıkçılık
Teknolojisi ve Yönetimi
DOÇENT 2
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Halk Sağlığı Hemşireliği DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
DEVLET KONSERVATUVARI
Üflemeli ve Vurmalı
Çalgılar
PROFESÖR 1
Kompozisyon ve
Orkestra Şefliği
DOÇENT 2
Türk Müziği DOÇENT 1
Tiyatro DOÇENT 1
Opera DOÇENT 1
Piyano DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Yaylı Çalgılar DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Geleneksel ve Modal Müzikler DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Fiziksel Oşinografi
ve Deniz Biyolojisi
PROFESÖR 1
Fiziksel Oşinografi
ve Deniz Biyolojisi
DOÇENT 1
Deniz İşletmeciliği DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Kimyasal Oşinografi DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
ULUSLARARASI SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ENSTİTÜSÜ
Soykırım
Araştırmaları
DOÇENT 1

 
 

NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.