İş İlanları Genel

İstanbul Üniversitesi Temizlik Görevlisi alımına son 2 gün

İstanbul üniversitesi 124 Temizlik Görevlisi alımına son 2 gün kaldı. En az İlkokul en fazla Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak şartları taşıyor detaylar haberimizde …   SÜREKLİ İŞÇİ ALIM..

İstanbul Üniversitesi Temizlik Görevlisi alımına son 2 gün

İstanbul üniversitesi 124 Temizlik Görevlisi alımına son 2 gün kaldı. En az İlkokul en fazla Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak şartları taşıyor detaylar haberimizde …

 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI ŞARTLARI
A) Genel Hususlar:
1- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr
internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak
başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk
iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2- Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü
talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul
edilecektir.
3- Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru
esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri
kabul edilmeyecektir.
4- Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi
için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
5- İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü
taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri
arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu
belirlenecektir.
6- Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp
taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil
şartı vb. belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.
Belge teslim tarihi ve yeri, üniversitemiz resmi internet sitesinden (www.istanbul.edu.tr ve
www.personel.istanbul.edu.tr) adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya
yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler
dâhil edilebilecektir.
7- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü
talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, işi reddeden
veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
8- Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan
birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi
taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas
alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus
Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine
ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
9- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz
hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile Üniversitemiz yasal işlem
yapma hakları saklıdır.
B) Özel Hususlar:
1- Türk vatandaşı olma,
2- 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi
itibariyle mezun olmak,
4- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen
bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
7- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular alım sürecinin her aşamasında
reddedilecektir.
8- Göreve başlayacak personellerin görevini yapmasına (Temizlik Görevlisi (Hastane)
için: İşyerlerinin; temizliğine, atıklarının toplanmasına, eşya ve malzemelerinin taşınması vb
işlere, evrakının taşınmasına, ayrıştırılmasına ve dağıtımına ilişkin işler, Hastane Hizmetlisi
(Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) için: Üniversitemiz hastanelerindeki hastaların
taşınmasına, pozisyon verilmesine, temizliği ile basit bakımı ile hasta numunelerinin taşınmasına,
dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik hizmetler ile benzeri nitelikteki diğer hizmetlere ilişkin
işler) engel sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine
göre işlem yapılacaktır.
9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe eklenen geçici madde 6’ya göre ” Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek
kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı doğrudan kura çekimi
ile belirler denildiğinden noter kurasında isminin çıkması.
10- İlan tarihi itibariyle İstanbul ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
11- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
12- Alınacak sürekli işçi kadroları:
124 Kişi Temizlik Görevlisi (Hastane) İçin Aranan Özellikler
1. En az İlkokul en fazla Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak
2. 35 yaşını doldurmamış olmak
66 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) İçin Aranan
Özellikler
1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta
bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire
yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olması.
2. 35 yaşını doldurmamış olmak.
C) Kura Tarihi ve Yeri
1. 26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin “Geçici 6 maddesinde 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik
hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler,
sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenir. Bu durumda, öncelikler dahil olmak
üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı
kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme
neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz
yedek adaylar işe alınır.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
2. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 17.06.2020 Çarşamba günü
(www.istanbul.edu.tr ile www.personel.istanbul.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR
kısmında yayınlanacaktır.
3. Noter huzurunda kura çekimi 19.06.2020 Cuma günü saat 10:00’da İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL
adresinde yapılacaktır.
4. Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura
çekimini takip etmek İsteyen adaylar https://www.youtube.com/watch?v=Xbg_
UxrLMgE&feature=youtu.be linkde yer alan internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip
edebileceklerdir.
Kura sonuçları takip eden günlerde (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.
edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ
mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
D) Kura Sonucu Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler
1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
2. 6 Adet Vesikalık fotoğraf.
3. Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim
tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)
4. Sağlık Raporu,
5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge. (e-devlet çıktısı kabul
edilir.)
6. SGK’dan detaylı 4/A hizmet dökümü. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı
olmayanlarda kayıt sorgulamasını temin etmeleri gerekmektedir. (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
8. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (İlkokul, ortaokul veya lise).
E) Göreve Başlama İşlemleri
Kura çekimi sonucu, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe
başlamayanlar, 4857 sayılı iş kanununda belirlenen deneme süresi içerisinde; işten ayrılanlar,
görevde başarısız olanların ve gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek
listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda
belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda
bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

En az İlkokul en fazla Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak
35 yaşını doldurmamış olmak

 

işkur başvuru linki;

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005522548&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005522548&isyeriTuru=Kamu

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL