İş İlanları Genel

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birimlerine 50 sözleşmeli personeli alacağını duyurdu..

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birimlerine 50 sözleşmeli personeli alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Maden  ve  Petrol  İşleri  Genel  Müdürlüğüne,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile   yürürlüğe   konulan   “Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar”   çerçevesinde istihdam  edilmek  üzere;  aşağıda  yer  verilen  bölüm  mezunlarından  yazılı  ve  sözlü  giriş  sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır.

GRUP
NO
UNVAN ÖĞRENİM DALLARI KONTENJAN
SAYISI
1 YERÜSTÜ MADEN
UZMANI
Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,
Hidrojeoloji Mühendisliği
12
2 YERÜSTÜ MADEN
UZMANI
Maden Mühendisliği 13
3 MADEN HARİTACILIĞI UZMANI Harita ve Kadastro Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
25
TOPLAM 50

1) BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. YERÜSTÜ MADEN UZMANI
Yerüstü Maden Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen genel şartları taşımak.
b) Giriş   Sınavının   yapıldığı   yılın   ocak   ayının   birinci   günü   itibarıyla   kırk   yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)
c) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
ç) Yerüstü  maden  işletmelerinde  en  az  beş  yıl  iş  tecrübesine  sahip  olmak.  (toplamda geçerli en az 1800 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Yerüstü maden işletmeleri haricindeki sigorta prim ödeme gün sayıları dikkate alınmayacaktır.)
d) Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

1.2. MADEN HARİTACILIĞI UZMANI
Maden  Haritacılığı  Uzmanı  unvanlı  sözleşmeli  personel  pozisyonu  için  açılan  giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen genel şartları taşımak.
b) Giriş   Sınavının   yapıldığı   yılın   ocak   ayının   birinci   günü   itibarıyla   kırk   yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)
c) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
ç) En  az  bir  yıl  mesleki  iş  tecrübesine  sahip  olmak.  (toplamda  geçerli  en  az  360  gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Sigorta prim ödeme gün sayısının hesabında maden işletmelerinde  çalışma  şartı  bulunmamaktadır.  Mesleki  tecrübenin  belirlenmesinde;  mühendis olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle mühendis olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2) İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

2.1. Başvuru
Adaylar  başvurularını  25/08/2021  –  05/09/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar Kariyer    Kapısı    https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr    üzerinden    gerçekleştirilecek    olup duyuruda    belirtilen    süre    içinde    şahsen    veya    posta   yoluyla   yapılan    başvurular    kabul edilmeyecektir.
Sisteme yüklenecek belgeler;
a) “Yerüstü  Maden  Uzmanı”  unvanlı  pozisyona  başvuracak  adaylar  için  yerüstü  üretim yöntemi   ile   faaliyet  yürütülen  maden   işletmelerinde   en   az  5   (beş)  yıl   çalıştığını   gösterir https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu  adresinden  alınan  barkodlu  belge  (İlgili adreste  hizmet  dökümü  barkodlu  ve  işveren  bilgilerini  kapsayacak  şekilde  bulunmaktadır.  Bu nedenle  başvuru  evrakında  barkod  bulunmayan  ve  işveren  bilgileri  yer  almayan  adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
b) Yerüstü  Maden  Uzmanı”  unvanlı  pozisyona  başvuracak  adaylar  için  ayrıca  varsa yerüstünde çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları,
c) “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için en az 1 (bir) yıl    mesleki    iş   tecrübesini    gösterir    https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden  alınan  barkodlu  belge  (İlgili  adreste  hizmet  dökümü  barkodlu  ve  işveren  bilgilerini kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru evrakında barkod bulunmayan ve işveren bilgileri yer almayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
ç) “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için ayrıca varsa mühendis olarak çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya mesleki tecrübeye ilişkin çalıştığı işverenden alınan kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,
d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Belirtilen   bölümler   dışındaki   bölümlerden   veya   yurtdışındaki   üniversitelerin   denk bölümlerinden   mezun   olup   başvuru   yapabilen   adayların   başvurularının   değerlendirilmeye alınabilmesi  için  e-Devlet  başvurusu  sırasında  “Diğer  Belgeleriniz”  aşaması  altında  bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların  başvuruda   bulundukları   her   bir   pozisyon  için  istenilen  belgeleri  sisteme eksiksiz   bir   şekilde   yüklemeleri   gerekmektedir.   Yüklenen   belgelerdeki   yanlışlıklar   veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri  belgelerde  herhangi  bir  tahrifat  yaptığı  tespit  edilen  adayların  başvuruları  geçersiz sayılacak,  sınava  girip  başarılı  olsalar  dahi  sözleşme  imzalanmayacak,  sözleşme  imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp   tamamlanmadığını   kontrol   etmeleri   gerekmektedir.   “Başvurularım”   ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.2. Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvuru şartlarını haiz olan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün “www.mapeg.gov.tr”  internet  adresinde  yayımlanacaktır.  Adaylar  sınavlarına  ilişkin  bilgileri Kariyer    Kapısı    üzerinden   görüntüleyebilecektir.    Ayrıca    yazılı    bildirim    veya    tebligat yapılmayacaktır.
Başvurusu  kabul  edilmeyenler,  söz  konusu  liste  yayınlandıktan  sonra  yayın  tarihi  dâhil olmak  üzere  5  (beş)  iş  günü  içerisinde  Maden  ve  Petrol  İşleri  Genel  Müdürlüğüne  yazılı başvuruda bulunmak suretiyle itiraz edebilecektir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.   Yapılan   itirazlar   Sınav   Komisyonu   tarafından   3   (üç)   iş   günü   içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

2.3. Sınav Ücretinin Yatırılması
Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav ücreti olan 225 (İkiyüzyirmibeş) TL’yi 27/09/2021
–   01/10/2021   tarihleri   arasında   saat   23:59:59’a   kadar   http://semsinav.ankara.edu.tr/   adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklardır.

3) YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ
Yazılı sınav 06 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara’da, saat 10.30’da Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından yapılacaktır.
Sınav  ücretini  yatırarak  sınav  başvurusunu  yapmış  adayların  sınava  girecekleri  yerleri gösteren “Sınav Giriş Belgeleri” ANKÜSEM web sayfasında yayımlanacaktır.

4) YAZILI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
Yazılı  sınava  girecek  adaylara  aşağıda  yer  aldığı  şekliye  40  “ortak  alan  sorusu”,  40 “Üniversite eğitimine ait mesleki konular” olmak üzere beş şıklı  çoktan  seçmeli olacak  şekilde toplamda 80 soru sorulacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda uyulacak kurallar ve esasların detayı ANKÜSEM web adresinde ilan edilecektir.

1- ORTAK ALAN SORULARI (TÜM ADAYLAR İÇİN) SORU ADEDİ
A) Genel Kültür Genel Yetenek
1 Türkçe 5
2 Matematik 5
3 İnkılap Tarihi 5
4 Coğrafya 5
5 Vatandaşlık Bilgisi 5

 

B) Genel Müdürlük Görev Alanına Ait Konular
1 3213 sayılı Maden Kanunu 13
2 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Elliüçüncü Bölümü
2
TOPLAM 40
2- ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE AİT MESLEKİ KONULAR SORU ADEDİ
1. GRUP
(Maden Mühendisliği)
Cevher hazırlama, maden işletme, kaya
mekaniği, maden mekanizasyonu ve teknolojisi.
40
2. GRUP
(Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği )
Maden yatakları, genel jeoloji, mineraloji ve petrografi. 40
3.GRUP
(Harita ve Kadastro Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği)
Ölçme bilgisi, jeodezi, fotogrametri, dengeleme, kardoğrafya, coğrafi bilgi sistemleri, taşınmaz mal hukuku. 40
HER BİR GRUP İÇİN SORULACAK SORU SAYISI TOPLAMI 80

5) YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınav puanı 70 ve  daha  yüksek  olan  adaylardan  en  yüksek  puandan  başlamak  üzere,  belirlenen  kontenjanların dört  katı  aday  (en  son  sıradaki  aday  ile  aynı  puanı  alan  adaylar  dahil)  başarılı  sayılarak  sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sınav sonuçları Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün internet adreslerinde ilan edilecektir.
Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ANKÜSEM  internet  adresinden  yayımlanmasından  itibaren  en  geç  5  (beş)  iş  günü  içerisinde, sınav  sonuçlarına  ilişkin  itirazlarını  ise  sonuçların  ANKÜSEM  internet  sitesinde  ilan  edildiği tarihten  itibaren  en  geç  5  (beş)  iş  günü  içerisinde  Maden  ve  Petrol  İşleri  Genel  Müdürlüğüne yapacaklardır.  İtirazlar,  itiraz  sürecinin  bitiminden  itibaren  başlayacak  şekilde  10  (on)  iş  günü içerisinde incelenip sonuçlandırılacak ve itirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.
Adaylar,  soru  ve  sonuçlara  ilişkin  itiraz  başvurularını  T.C.  Ziraat  Bankası  Ankara Beşevler  Şubesi  Döner  Sermaye  İşletmesi  ANKÜSEM  IBAN:  TR600001000799070641125019 numaralı hesabına 25.-TL (Yirmi beş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için ayrı  ücret yatırılması  gerekmektedir.  Örneğin bir aday  iki  soruya birden  itiraz  edecekse  50.-TL ücret yatıracaktır.) yatırarak alınan banka dekontu, sınav adı, itiraz konusu ve iletişim bilgilerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, içeriğinde adayın T.C. Kimlik Numarası, imzası, iletişim   bilgisi   ve   ekinde   banka   dekontu   olmayan   dilekçeler   ile   yapılan   itirazlar   dikkate alınmayacaktır. Hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

6) SÖZLÜ SINAV KONULARI VE UYGULAMA ESASLARI
Sözlü sınav tarihi ve yeri www.mapeg.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;
a- Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin 3213 sayılı Maden Kanunu ve bu Kanunla ilgili diğer ikincil mevzuat,
b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d- Genel yetenek ve genel kültürü,
e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Sözlü  sınavda  başarılı  sayılmak  için,  komisyon  başkan  ve  üyelerinin  yüz  tam  puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

7) DEĞERLENDİRME VE ATAMA
Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen kontenjan sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir.
Yapılan  sınavlarda  başarılı  olmak  şartıyla,  ilanda  belirtilen  kontenjan  sayısının  yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.
Ancak, belli bir grubun ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan  kontenjanlar,  Sınav  Komisyonunun  uygun  görüşü  ile  başka  bir  gruptan  sınava  katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
Asıl   listedeki   adaylardan   müracaat   etmeyenler   veya   hukuki   nedenlerle   ataması yapılamayanlar  olduğu  takdirde,  gerekli  görülürse  sınav  sonucunun  ilanından  itibaren  bir  yıllık süreyi aşmamak üzere bu pozisyonlara, aynı gruba ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına  göre  atama  yapılabilir.  Yedek  listedeki  adayların  hakları,  daha  sonraki  sınavlar  için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Genel Müdürlük, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Kazanan  adayların  listesi  www.mapeg.gov.tr  internet  adresinden  ilan  edilecek,  ayrıca adayların ikamet adreslerine yazılı olarak tebligat yapılacaktır.
Giriş  sınavını  kazananlardan  başvuru  belgelerinde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Atamaları  yapılmış olsa   dahi   iptal   edilecek   ve   ilgililer   hakkında   Cumhuriyet   Savcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

8) BİLGİ ALMA
Sınavla  ilgili  her  türlü  bilgi aşağıdaki  telefon  numaralarından, Genel  Müdürlük internet sayfasından (www.mapeg.gov.tr) veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
Tel: 0 (312) 212 80 00 / 5808 – 5809
İlan olunur.

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 24.08.2021

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL