Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Mardin Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları..

Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Mardin Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (TABLO 1)
S.N. Görev Yeri Adet Unvan ve Açıklama KPSS
Puan Türü
1 Personel Daire Başkanlığı 1 Büro Personeli1 KPSS P3
2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 Büro Personeli2 KPSS P3
3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Büro Personeli3 KPSS P93
4 Tıp Fakültesi Dekanlığı 1 Büro Personeli4 KPSS P3
5 Turizm Fakültesi (Uygulama Oteli) 1 Büro Personeli5 KPSS P3
6 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1 Büro Personeli6 KPSS P3
7 Üniversite Yayınevi 1 Büro Personeli7 KPSS P3
8 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 Büro Personeli8 KPSS P3
9 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 Teknisyen9 KPSS P93
10 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1 Mühendis10 KPSS P3
11 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1 Mühendis11 KPSS P3
12 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1 Mimar12 KPSS P3
13 Genel Sekreterlik
(Basın ve Halkla İlişkiler)
1 Tekniker13 KPSS P93
14 Genel Sekreterlik
(Kasımiye İslam Bilim ve
Sanat Merkezi)
1 Tekniker14 KPSS P93
15 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 Teknisyen15 KPSS P93
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (TABLO 2)
S.N. Görev Yeri Adet Unvan ve Açıklama KPSS Puan Türü Cinsiyet
1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2 Destek Personel (Temizlik)16 KPSS P93/P94 Erkek
2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 3 Destek Personeli (Temizlik)17 KPSS P93/P94 Kadın
3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 Destek Personeli (Temizlik)18 KPSS P93 Kadın
4 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2 Destek Personeli (Temizlik)19 KPSS P93/P94 Erkek
5 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 Destek Personeli
(Basit Bakım)20
KPSS P94 Erkek
6 Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı
1 Destek Personeli
(Isıtma)21
KPSS P94 Erkek
7 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1 Destek Personeli
(Basit Bakım)22
KPSS P94 Erkek
8 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 Destek Personeli
(Şoför)23
KPSS P94 Erkek
9 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 Destek Personeli
(Şoför)24
KPSS P94 Erkek
10 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1 Destek Personeli
(Bahçıvan)25
KPSS P93/P94 Erkek
11 Genel Sekreterlik 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi26 KPSS P3/P93/P94 Erkek
12 Genel Sekreterlik 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi27 KPSS P3/P93/P94 Kadın
13 Genel Sekreterlik 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi28 KPSS P93 Erkek
14 Genel Sekreterlik 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi29 KPSS P94 Erkek

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü:

Üniversitemizin Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.
1.         657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:
a.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b.         Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,
c.         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2.         Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
3.         KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4.         Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için;
a.         5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
b Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
c.         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
d.         Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
e.         Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
f.         Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
5.         Destek Personeli (Temizlik) kadrosu için;
a.         Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
6.         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7.         Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1.         Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
2.         İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
3.         İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4.         Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
5.         Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6.         Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7.         Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
8.         Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak.
9.         Destek ile koruma ve güvenlik personeli, Üniversitenin farklı yerleşkelerinde (ilçeleri dâhil) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
10.       Destek personeli, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürüteceklerdir.
11.       Destek personeli (temizlik), kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma, çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama vb. işleri yürüteceklerdir.
12.       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
13.       Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
14.       Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Başvuru yapmak isteyen adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1.         Başvuru Talep Formu (http://www.artuklu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2.         2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3.         Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4.         İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5.         Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
6.         Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7.         Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
8.         Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)
9.         Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
10.       Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Asıl veya yedek olarak kazananlardan istenecektir.)
11.       Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
12.       Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi (istenilen pozisyon için).
13.       Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI
1.         Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin (http://www.artuklu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2.         KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 26.01.2022
  • Son Başvurular 09/02/2022 tarihinde sona erecektir.

 

 

 

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL