Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 Memur Alımı Olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 Memur Alımı Olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı zabıta ve İtfaiye eri alımı ilanı duyurusunda Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alımı yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu Zabıta memuru ve İtfaiye eri alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Mezuniyete Göre Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 


 

 Kadro Dağılımı;

Lise Mezunu: 51 İtfaiye Eri
Ön Lisans Mezunu: 50 İtfaiye Eri ve 22 Zabıta Memuru,
Lisans Mezunu: 48 Zabıta Memuru,
 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
 
 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 Türk Vatandaşı olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla
öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak,
 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak,
 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.mugla.bel.trinternet adresinden
temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,
 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılıbeyanı,
 Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu
bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir
belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
 24.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile
birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat
Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen
müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.


 
 
 
Başvuru Tarihi;
24 Mayıs 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte şahsen Muğla Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 
 İlani tam metini tıklayınız
 
 
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.