Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Yayınlama: 14.04.2022
22
A+
A-

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine 61 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimler ile Adana, Kayseri, Erzurum illerinde bulunan tıp fakültelerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alacak.
GENEL ve ARANAN ŞARTLAR
A)        Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.
1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.         Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
3.         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.         Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
5.         Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
6.         657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
7.         Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
8.         Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9.         Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10.       Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
11.       Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
11.1.    5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
11.2.    İlana son başvuru tarihi itibari ile 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 41(kırk bir) yaşından gün almamış olmak.
11.3.    Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
11.4.    Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
11.5.    Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
11.6.    Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
11.7.    165 cm’den kısa olmamak.
 
12.       Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
12.1.    Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
B)        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C)        Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D)        Başvuran adaylarda, lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır
E)        Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
F)        Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
G)        DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
G.1.     Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
G.2.     İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
G.3.     Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 08.04.2022- 22.04.2022
Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.
1-         Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2-         Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
3-         Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
İSTENİLEN BELGELER
1.         Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2.         2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3.         Aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile nüfus cüzdanı fotokopisi.
4.         İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5.      Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı ya da noter onaylısı ya da ibraz edilmelidir.)
6.         Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7.         Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)
8.         Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.)
9.         Koruma ve Güvenlik Personeli için aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
10.       Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
11.       Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
12.       Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
13.       Büro personeli, destek personeli (temizlik), teknisyen, tekniker unvanlı kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
14.       Tecrübe istenilen pozisyonlar için resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.).
15.       Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).
BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI
1.         Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil ve asil adayların 2 katı kadar yedek aday listeleri, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
2.         Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edildiği veya feragat ettiği kadro için yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
3.         KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.         Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5.         Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLAN NO UNVANI GÖREV YAPACAĞI İL MEZUNİYET ADET KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN ŞARTLAR
Koruma – 1 Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) İstanbul Ortaöğretim 1 2020 KPSS P94
 • Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
Koruma – 2 Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) İstanbul Ön Lisans 1 2020 KPSS P93
 • Ön lisans mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. İşaret Dili Eğitimi, Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi ve Halkla İlişkiler ve Organizasyon Sertifikalarına sahip olmak.
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
Koruma – 3 Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) İstanbul Ortaöğretim 1 2020 KPSS P94
 • Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak ile Etkili İletişim Teknikleri sertifikalarına, İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
Koruma – 4 Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) İstanbul Ortaöğretim 1 2020 KPSS P94
 • Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. Güvenlik Danışmanlığı, İletişim Yöntem Teknikleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • – 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
Koruma – 5 Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) Ankara Ön Lisans 1 2020 KPSS P93
 • Ön lisans mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak ile İşaret Dili Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi ve Etkili İletişim Eğitim Sertifikalarına sahip olmak.
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
Koruma – 6 Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) Ankara Ortaöğretim 1 2020 KPSS P94
 • Ortaöğretim mezunu olup İşaret Dili Eğitim, İletişim Yöntem ve Teknikleri, Etkin İletişim Becerileri, Halkla İlişkiler Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak ile Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
Koruma – 7 Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) Ankara Ön Lisans 4 2020 KPSS P93
 • – Ön lisans mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
 • –  10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
Koruma – 8 Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) Ankara Ön Lisans 1 2020 KPSS P93
 • Ön lisans mezunu olup Türk İşaret Dili Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi, Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi Sertifikaları ile Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
Destek – 1 Destek Personeli (Temizlik) (Erkek) Ankara Ortaöğretim 2 2020 KPSS P94
 • Ortaöğretim mezunu olup MEB Onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek şartı ile Temizlik ve Temizlik Yönetimi Eğitimi almış olmak.
 • -Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
 • -Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Destek – 2 Destek Personeli (Temizlik) (Erkek) Ankara Ön Lisans 6 2020 KPSS P93
 • Ön lisans mezunu olmak
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
 • – Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Destek – 3 Destek Personeli (Temizlik) (Kadın) Ankara Ön Lisans 5 2020 KPSS P93
 • .Ön lisans mezunu olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
Destek – 4 Destek Personeli (Temizlik) (Erkek) İstanbul Ön Lisans 8 2020 KPSS P93
 • Ön lisans mezunu olmak
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Destek – 5 Destek Personeli (Temizlik) (Kadın) İstanbul Ortaöğretim 2 2020 KPSS P94
 • Ortaöğretim mezunu olup Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • – Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
Destek – 6 Destek Personeli (Temizlik) (Kadın) İstanbul Ön Lisans 3 2020 KPSS P93
 • Ön lisans mezunu olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

 

İLAN NO UNVANI GÖREV YERİ GÖREV
YAPACAĞI İL
MEZUNİYET ADET KPSS
PUAN TÜRÜ
ARANAN ŞARTLAR
Büro -1 Büro Personeli Erzurum Tıp Fakültesi Erzurum Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği, MEB onaylı Web Programcısı Yetiştirme sertifikasına, Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -2 Büro Personeli Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Ankara Ön lisans 1 2020 KPSS P93 Ön lisans mezunu olup SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -3 Büro Personeli Genel Sekreterlik Ankara Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, İstatiksel Süreç Kontrol Eğitimi, Değişim ve Sürekli İyileştirme Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -4 Büro Personeli Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Ankara Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, Yönetim ve Organizasyon Eğitimi, Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -5 Büro Personeli Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) İstanbul Lisans 1 2020 KPSS P3 Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans mezunu olup Halkla İlişkiler ve İletişim, Kurumsal Yaşam ve İletişim Yönetimi, Protokol ve Sosyal Davranış Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -6 Büro Personeli Genel Sekreterlik (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) İstanbul Lisans 1 2020 KPSS P3 Radyo Televizyon ve Sinema lisans mezunu olup
İHA-1 pilotluk eğitim sertifikasına sahip olmak.
Büro -7 Büro Personeli Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İstanbul Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup Bordro Uygulamaları Eğitimi, TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, İş Hayatında Yazışma Teknikleri
Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -8 Büro Personeli Genel Sekreterlik İstanbul Ön lisans 1 2020 KPSS P93 Ön lisans mezunu olup MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Sertifikasına, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
Büro -9 Büro Personeli Genel Sekreterlik Ankara Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup İş Hayatında Yazışma Teknikleri, Bilgisayar İşletmenliği, Muhasebe ve Finansman Alanında Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
Büro -10 Büro Personeli Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi, Bilgisayarlı Muhasebe
Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -11 Büro Personeli Hamidiye Tıp Fakültesi İstanbul Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup MEB onaylı SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İstatistiksel Süreç Kontrol Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -12 Büro Personeli Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İstanbul Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup Bilişim Teknolojilerinde İş Analizi ve Uyum Eğitimi, SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -13 Büro Personeli Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İstanbul Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup İnsan Kaynakları Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikası, Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) Eğitimi sertifikası ile İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uzmanlığı Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -14 Büro Personeli Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi İstanbul Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup Bilgisayar İşletmenliği, İnsan Kaynakları Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile MEB onaylı Sosyal Hayatta İletişim eğitim sertifikalarına sahip olmak.
Büro -15 Büro Personeli Kayseri Tıp Fakültesi Kayseri Ortaöğretim 1 2020 KPSS P94 Ortaöğretim mezunu olup MEB onaylı Dosyalama ve Arşivleme ve Uyum Eğitimi, MEB Onaylı Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, MEB Onaylı İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -16 Büro Personeli Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi İstanbul Lisans 1 2020 KPSS P3 İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olup Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına, Bilgisayarda Döküman Hazırlama, İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -17 Büro Personeli Adana Tıp Fakültesi Adana Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB Onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, SPSS ile Veri Analizi Gelistirme ve Uyum Eğitimi ile MEB onaylı Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve
Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Büro -18 Büro Personeli Hukuk Müşavirliği İstanbul Ön lisans 1 2020 KPSS P93 Adalet ön lisans bölümü mezunu olup Bilgisayar İşletmenliği, Temel İş Kanunu ve İş Hukuku, Bordro ve Bordro Uygulamaları Sertifikalarına sahip olmak.
Büro -19 Büro Personeli İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İstanbul Lisans 1 2020 KPSS P3 Lisans mezunu olup Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına, Meslek Etiği sertifikasına sahip olmak ve belgelemek şartıyla Yükseköğretim Kurumunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

 

İLAN NO UNVANI GÖREV YERİ GÖREV
YAPACAĞI İL
MEZUNİYET ADET KPSS
PUAN TÜRÜ
ARANAN ŞARTLAR
Tekniker -1 Tekniker Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İstanbul Ön lisans 1 2020 KPSS P93 Gıda Teknolojisi ön lisans programından mezun olup ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme eğitimi, BRC Gıda 6 Temel Bilgilendirme Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İç Denetçi, Gıda Hijyeni ve Sanitasyon eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Tekniker -2 Tekniker (Erkek) Genel Sekreterlik (Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde Görevlendirilmek
Üzere)
Ankara Ön lisans 1 2020 KPSS P93 – Ön lisans Makine programından mezun olmak.
Tekniker -3 Tekniker Hamidiye Eczacılık Fakültesi İstanbul Ön lisans 1 2020 KPSS P93 Eczane Hizmetleri ön lisans mezunu olup Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizleri, Çözelti Hazırlama Elemanı (3.Seviye) ile Kişisel Hijyen Ürünleri Üretimi sertifikalarına sahip olmak.

 

İLAN NO UNVANI GÖREV YERİ GÖREV
YAPACAĞI İL
MEZUNİYET ADET KPSS
PUAN TÜRÜ
ARANAN ŞARTLAR
Teknisyen -1 Teknisyen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ankara Ortaöğretim 1 2020 KPSS P94 Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Haberleşme Sistemleri Dalından mezun olmak. Sistem Yönetimi, Veri Tabanı Yönetimi, Ağ Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
Teknisyen -2 Teknisyen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İstanbul Ortaöğretim 1 2020 KPSS P94 Ortaöğretim kurumlarının Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı mezunu olup Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi, Elektrik Pano Montörü Eğitimi, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

 
 
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.