SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI, İŞKUR ÜZERİNDEN ORTAÖĞRETİM MEZUNU NİTELİKLİ İŞÇİ ALACAK

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI, İŞKUR ÜZERİNDEN ORTAÖĞRETİM MEZUNU NİTELİKLİ İŞÇİ ALACAK
Yayınlama: 23.02.2022
14
A+
A-

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI, İŞKUR ÜZERİNDEN ORTAÖĞRETİM MEZUNU NİTELİKLİ İŞÇİ ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılan açıklamada işkur üzerinden 36 işçi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
TALEBİ VEREN KAMU KURUMUNUN ADI : SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI PENDİK/İSTANBUL
TALEBİ ALAN İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : TÜRKİYE İŞKURUMU PENDİK HİZMET MERKEZİ PENDİK/İSTANBUL
ÇALIŞTIRILACAĞI İŞYERİ : SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI PENDİK/İSTANBUL
 
1, Başvurular 22 – 26 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.
2, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
3, İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.
4, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak veya ustalık belgesine sahip olmak.
5, Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6, Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
7, Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
8, Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
9, Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
10, Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
11, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
12, İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
13, Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
14, Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
15, Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ücretli genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilereden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilm edilmeyecektir.
16, Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir.
17, Kura çekimi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı (İstanbul Tersanesi Komutanlığı içi Kaynarca Mahallesi Liman Caddesi No:1/1 Pendik/İSTANBULl) adresinde 4 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
18, İsteyen aday adayların kura çekimini izleyebilme hususu,  ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeni ile alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.
19, Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulamak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
20, Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, ustalık belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asilleriyle birlikte fotokopilerini de getirecektir.
21, Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü (uygulamalı) sınava kabul edilecektir.
22, Sözlü (Uygulamalı) sınav tarih, saat ve yeri Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfasından www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
23, Sözlü (uygulamalı) sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki becerilerin ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Sözlü (uygulamalı) sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puan altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü (uygulamalı) sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinde www.sg.gov.tr  yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.
24, “Sınavı kazanan işçilere 6331 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi kapsamında sağlık durumlarının, işe alınacağı meslek ve branşta çalışmasına uygun olduğunun iş yeri hekimi tarafından verilecek sağlık raporu ile tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesi “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir.” Hükmü gereğince işçi adaylarına, sağlık raporu alacağı tam teşekküllü hastaneye ibraz etmek üzere, işçinin çalışacağı ortamın özellikleri ve yapacağı işlerin mahiyetine göre istenen tekik, tahlil ve muayene olunacak poliklinikler belirlenecek bir yazı verilerek, adayın sağlık kurul raporunda istenen poliklinikler imzalı sağlık raporu(tahlil sonuçları dahil) istenecek olup, bu işlemler için en az 15 günlük süre verilecektir. Sağlık raporları işyeri hekimi tarafından değerlendirilerek nihai karar iş yeri hekimi tarafından verilecektir.”
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İşçi Adayı Aydınlatma Metni
Bu bilgilendirme, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.
Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı kişisel verilerinizin çeşitli yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü faaliyeti başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.
Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.
1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığıdır.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi;
a. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği yetkili noter huzurunda yapılan kura çekimi ile müracaatta bulunduğunuz iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
b. Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
c. Etkin personelin kurum içine kazandırılması,
ç. İletişimin sağlanması,
d. Adayların yetkinliklerinin başvurduğu pozisyona uygunluğunun tespiti adına yapılan mülakata itirazların olması durumunda, kurulun değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere mülakatı esnasındaki gerçek kişiye ait kamera ve ses kayıtları,
e. Alım sürecinin yürütülmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı’na iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz, Kanunlarda yer alan istisnai durumlarda kanunda belirlenen şekil ve şartlarda Kanunen yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, yasal mercilerce paylaşılabilir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda 2’nci maddelerinde belirtilen amaçlarla;
a. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığına elden ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,
b Başta İstanbul İş Kurumu Müdürlüğü Pendik Hizmet Merkezi olmak üzere Komutanlığımızın Kanunen bağlı bulunduğu istihdam ofisi,
c. Kişisel beyanlarına esas, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile İlgili Yasal Kurumlar tarafından yapılan araştırmalar,
ç. Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.
5. Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığına başvurarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ‘nun 11. Maddesi kapsamında;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. İşlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,
f. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
 

 
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.