İş İlanları Güncel Sağlık

Selçuk Üniversitesi 226 sözleşmeli sağlık personel alim duyurusu

Selçuk Üniversitesi resmi sitesinde yapılan duyuruda 226 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu ilan ile ilgili detaylar son kamu haber sitemizde       Başvuru Tarihleri: 28.12.2020 (saat 08:00’den) – 11.01.2021..

Selçuk Üniversitesi 226 sözleşmeli sağlık personel alim duyurusu

Selçuk Üniversitesi resmi sitesinde yapılan duyuruda 226 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu ilan ile ilgili detaylar son kamu haber sitemizde

 

 

 

Başvuru Tarihleri: 28.12.2020 (saat 08:00’den) – 11.01.2021 (saat: 17:00 ‘a kadar)

 

Alım olacak branşların tablosu

UNVAN
KODU
UNVANI ÖĞRENİM DURUMU ADET ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire Ortaöğretim Kurumlarının
Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
30
02 Hemşire Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun
Olmak.
160
03 Ebe Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun
Olmak.
5
04 Laborant Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
8
05 Eczacı Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak. 3 En az 1 (bir) yıl Yardımcı Eczacı olarak çalışmış olmak ve
belgelendirmek.
06 Röntgen Teknisyeni Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun
Olmak
6
07 Biyolog Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak 1 En az 5 (beş) yıl 3 .Basamak kamu hastanelerinde çalışmış olmak ve belgelendirmek.
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Merkezi Ünitelerinde çalışmış olmak ve
belgelendirmek.
08 Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokullardan mezun veya diğer Lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış
olmak.
1 En az 3 (üç) yıl Perfüzyonist mesleki deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
09 Sağlık Teknikeri (Aneztezi) Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun
Olmak.
4
10 Fizyoterapist Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun
Olmak.
5
11 Psikolog Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun
Olmak.
3

NOT:  Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.  Türk  Ceza  Kanununun  53.  Maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileliiflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin iflasına   fesat   karıştırma,   suçtan   kaynaklanan   mal   varlığı   değerini   aklama   veya   kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş  bulunmak,  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020  KPSS  (B)  grubu  KPSSP93  puanı  ve  Ortaöğretim  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8.  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden  itibaren  bir yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam edilemezler.”  hükmüne  uygun  olması.  (Bu  hükme  uygun  olmayanlar  kazansalar  dahi  atamaları yapılmayacaktır.)

ÖZEL ŞARTLAR:
1.  Belirtilen  öğrenim  düzeylerinin  birinden  mezun  olmak,  aranan  nitelikleri  taşımak  ve belgelendirmek.
2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4.  Sadece  bir  unvan  kodu  için  başvurulacaktır.  Birden  fazla  unvan  kodu  için  başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.   Eczacı   unvanı   için   KPSS   sınav   şartı   aranmayacaktır.   Müracaatlar   komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 3 (üç) adaydan fazla  olması  halinde  aday  ve  yedek  adaylar  noter  huzurunda  çekilecek  kura  ile  belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
1.  Fotoğraf  başvuru  sırasında  ilgili  alana  yüklenecektir.(Son  6  ay  içerisinde  çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir.)
2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
3.  Ortaöğretim  mezunları  için  önlü-arkalı  diploma  fotokopisi,  Yükseköğrenim  (önlisans ve lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü”  adına  alınmış  Adli  Sicil  Kaydı  ve  Adli  Arşiv  Kaydı  olup  olmadığını  gösteren BARKODLU belge.
5.  Ortaöğretim, Önlisans  ve  Lisans  mezunları  için  BARKODLU  2020  KPSS  (B)  sonuç belgesi.
6.  Aranan  nitelikleri  kanıtlayıcı  belgeler.(Aranan  nitelikleri  kanıtlayıcı  belge  istenen unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)
7. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (BARKODLU) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.
8.  Erkek  adaylar  için  son  15  gün  içinde  e-Devlet  sisteminden  alınmış  BARKODLU askerlik durum belgesi,
9.  Son  1  (bir)  yıl  içerisinde  4/B’li  (sözleşmeli)  personel  pozisyonunda  çalışmış  olanlar için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU
SGK Hizmet Dökümü.

Not:  6/6/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların  “Ek  madde  7”  maddesi  gereğince:  (Karar  Sayısı:  Ek:  12/3/2012-2012/2964)  Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı  beyanları  esas  alınacaktır.  Gerçeğe  aykırı  belge  verenler  ya  da  beyanda  bulunanlar  ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
Başvuru  için  gerekli  evrakların  yüklenmesi  ve  yüklenen  bu  evrakların  görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasını kullanarak http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login    adresinden    ulaşabilmekte,    herhangi    bir    eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.
Başvuru  evraklarının  sorunsuz  yüklenmesi  için  adayların  başvurularını  mobil  cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
Müracaatlar,  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  günü  izleyen  15  (onbeş)  gün  içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr”  adresinde  yer  alan  online  başvuru  bilgilerini  doldurduktan  sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için  unvan  kodu  belirterek  başvuru  yapacaklardır.  Birden  fazla  unvan  kodlu  unvana  başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı  beyanda  bulunduğu  sonradan  tespit  edilenler  ile  istenilen  belgeleri  ibraz  etmeyenlerin müracaatları  geçersiz  sayılacak,  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecektir.  Yerleşmeye  hak kazanan   adaylardan,   daha   sonra   online   başvuru   sırasında   beyanda   bulundukları   belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Başvuru  sonunda  atanmaya  hak  kazananların  listesi  Hastanemiz  http://hastane.selcuk.edu.trcct
web  adresinde  ilan  edilecektir.  Her  kadronun  iki  katı  kadar  yedek  aday  belirlenecektir.  Asil kazananlardan   atanmak   üzere   başvuru   olmadığı   takdirde   ilan   edilen   Yedek   kazananlar Hastanemiz   web   sayfasından   (http://hastane.selcuk.edu.tr)   duyurulacaktır.   Bu   ilan   tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya  hak  kazanan  adaylar  sonuçların  ilan  edilmesinden  itibaren  15  (onbeş)  gün içerisinde  istenen  belgeleri  tamamlayarak  Selçuk  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Hastanesi  İnsan Kaynakları   Birimine   şahsen   teslim   etmeleri   gerekmektedir.   Bu   süre   içerisinde   belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.
Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr
Başvuru Tarihleri: 28.12.2020 (saat 08:00’den) – 11.01.2021 (saat: 17:00 ‘a kadar)
Başvuru   Şekli:   “hastaneilan.selcuk.edu.tr”   web   adresinden   online   başvuru   şeklinde alınacaktır.

* İş İlanlarinda eksiklik veya yanlışlık görürseniz iletiniz

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubumuz tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL