İş İlanları

Son Dakika; Maliye Bakanlığı 76 Şehirde 300 Memur Alımı Başvuruları Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı için başvurlar bu gun başladı. 300 kişilik kadro için 76 farklı şehirde Defterdarlık uzman Yardımcısı alınacak. Basvuru şartları ve son başvuru tarihleri son kamu..

Son Dakika; Maliye Bakanlığı 76 Şehirde 300 Memur Alımı Başvuruları Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı için başvurlar bu gun başladı. 300 kişilik kadro için 76 farklı şehirde Defterdarlık uzman Yardımcısı alınacak. Basvuru şartları ve son başvuru tarihleri son kamu haber sitemizde

 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman yardımcısı alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • Herhang, bir suç hükümlülüğü olmamak,

 

Özel Başvuru Şartları ?

Adaylardan özel olarak, KPSS, Yaş, Eğitim şartları aranacak.

KPSS Şartı: 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP47 veya KPSSP48 puan türünden en az 70 Taban KPSS Puanı almı olmak.

Eğitim Şartı: En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Yaş şartı: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir).

 

 

 

 

BAŞVURU EKRANI AÇILDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 Defterdarlık Uzman yardımcısı alımı başvuru ekranı açıldı. Adaylar başvurularına Bugün ( 18 Ocak 2021 ) itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 29 Ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

 

 

SINAV BAŞVURUSU:
a) Adaylar başvurularını, TABLO 1’de yer alan sadece bir il’i seçmek suretiyle
yapacaktır. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir.
b) Başvurular 18/01/2021 tarihinden 29/01/2021 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00)
kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik
ortamda yapılacaktır.
c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir
örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya
posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan
başvurular işleme konulmaz.
ç) Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer
verilecektir.

SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:
Her il için TABLO 1’de belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katına kadar aday giriş
sınavına katılacaktır. Her il için belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katından fazla
başvuru olması halinde sınava başvurduğu KPSS puanına görev yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puanlı adaydan başlamak üzere en fazla 4 katı aday o il için yapılacak sınava
katılmaya hak kazanacaktır. Aynı il için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı
puanlı adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

SINAV ŞEKLİ:
Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.

SINAV KONULARI:
Giriş sınavı konuları aşağıda belirtilmiştir.
a) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya
Hukuku), İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),
Ticaret Hukuku (Başlangıç), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat,
c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi,
ç) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,
d) Muhasebe: Genel Muhasebe,

 

DEĞERLENDİRME:
Giriş sınavında adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden
değerlendirilir.
Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.
Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralamasına
göre başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en
fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş
sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl
süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil
etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek
adayların hakları sona erer.
Giriş sınavı sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet
sayfasında duyurulacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.

-ATAMA:
a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş
sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak
suretiyle belirlenecektir.
b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal
edilir.
d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde
sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden
ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen
başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.
e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer
illerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak
suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde
tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik
haklarından feragat etmiş sayılır

 

ÇALIŞMA ŞARTI:
Ataması yapılanlar, atandıkları il’de beş yıl görev yapmak zorundadır.

DİĞER HUSUSLAR:
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında
bulunduracaktır.)
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
c) Başvurular 29/01/2021 tarihi mesai saati (17:00) sonunda sona ereceğinden, kadar
adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
İlan olunur.

 

 

 

*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

İsgtram haber takibi için tıklayınız

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL