Yalova İli Kadıköy Belediyesi; Mühendis, Mimar, Tekniker, Zabıta Memuru Alacak

Yalova İli Kadıköy Belediyesi; Mühendis, Mimar, Tekniker, Zabıta  Memuru Alacak
Yayınlama: 22.06.2021
40
A+
A-

Yalova İli Kadıköy Belediye; Mühendis, Mimar, Tekniker, Zabıta Memuru Alacak

Yalova ili Kadıköy Belediye Başkanlığı yapılan açıklamada bünyesinde Mühendis, Mimar, Tekniker, Zabıta Memuru personel alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

 

Yalova ili Kadıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra NoAlınacak Kadro
Unvanı
SınıfıKadro DerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Türü
KPSS
Puanı
1MühendisTH81*Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
*En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
ErkekKPSSP3En az 85
Puan
2MimarTH81* Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Mimarlık bölümünden mezun olmak.
*En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
ErkekKPSSP3En az 85
Puan
3TeknikerTH81* İnşaat Teknolojisi önlisans bölümünden mezun olmak.
*En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
ErkekKPSSP93En az 75
Puan
4Zabıta MemuruGİH122* Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
*En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
ErkekKPSSP93En az 80
Puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrosu için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• Başvuru Formu belediyemizin internet adresi www.yalova-kadikoy.bel.tr temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 09.08.2021 – 13.08.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Belediyemiz Yalova İli Merkez İlçesi Kadıköy Beldesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 37 Kadıköy/YALOVA adresinde yer alan Kadıköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda belediyemiz info@yalova-kadikoy.bel.tr internet adresine gönderilecektir.
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Kadıköy Beldesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 37 Kadıköy/YALOVA adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Kadıköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
f) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
g) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
● T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır.
● Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
● Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemiz www.yalova-kadikoy.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
● Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
● Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
● Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
● Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
 SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Memur alımı için 18.08.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Kadıköy Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır.
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 18.08.2021 günü saat 11.30’da başlamak üzere Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 33 Kadıköy Yalova adresinde sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi
gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Uygulamalı Sınav
● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Zabıta memuru Kadrosu Sınavında Değerlendirme:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.
Memur kadroları sınavında değerlendirme;
e) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
f) Adayların atamaya esas başarı puanı: Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
• Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
• En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin www.yalova-kadikoy.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 15 Haziran 2021
• Başvuru ve Son Başvuru Tarihi : 09.08.2021 – 13.08.2021
 
 
NOT;
Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.